Forskrift om Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger

Sist oppdatert: 13.11.2015
Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 28. august 2014 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte § 23.

I 

§ 1 Definisjoner

I denne forskrift menes med
a) ektefeller: Personer som har inngått ekteskap etter ekteskapsloven eller registrert partnerskap etter partnerskapsloven.
b) samboere: Personer som lever sammen og har felles barn.
c) forsørgere: Foreldre, steforeldre og personer som har overtatt foreldreansvaret etter barnelova § 63.

§ 2 Innhenting av opplysninger fra Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)

Lånekassen kan hente inn opplysninger om søkeren fra Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Opplysningene kan bare gjelde

a) hvilken periode søkeren har vært registrert som helt eller delvis arbeidsledig,

b) perioder søkeren har vært i arbeid, utdanning eller arbeidsrettet tiltak og med hvilket omfang, i forbindelse med søknad om betalingslettelse eller ettergivelse

c) hvilken stønadstype søkeren mottar eller har mottatt, eventuelt for hvilken periode og størrelsen på ytelsene

d) låntakerens uføregrad og dato for vedtak om innvilgelse av uførepensjon eller uføretrygd, i forbindelse med søknad om betalingslettelse eller ettergivelse

Lånekassen kan hente inn opplysninger om søkerens ektefelle eller samboer fra Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Opplysningene kan bare gjelde hvilke økonomiske ytelser som er gitt vedkommende i medhold av folketrygdloven, hvilken periode ytelsene er gitt, gradering av ytelsene, størrelsen på ytelsene og hva de er ment å dekke.

Lånekassen kan innhente opplysninger om søker fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret)

§ 3 Innhenting av opplysninger om sykdom fra Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)

Lånekassen kan hente inn opplysninger fra Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)om perioder søkeren har vært sykmeldt. Opplysningene kan bare brukes ved vurdering av

a) rett til betalingslettelse eller ettergivelse

b) rett til omgjøring av lån til stipend på grunn av sykdom

c) rett til utdanningsstøtte ved forsinkelse i utdanningen i mer enn ett år

d) opptjening av rett til foreldrestipend

e) utvidelse av tidsrammen for rett til utdanningsstøtte

f) andre rettigheter som er fastsatt i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte eller i forskrift om tilbakebetaling og forrentning av utdanningslån.

§ 4 Innhenting av opplysninger fra barneverntjenesten

Lånekassen kan hente inn opplysninger om søkeren fra barneverntjenesten.

Opplysningene kan bare gjelde om søkeren bor i fosterhjem, barnevernsinstitusjon eller bor for seg selv mens han eller hun er forsørget av barnevernet. For søkere som bor utenfor fosterhjem eller barnevernsintitusjon, kan Lånekassen hente inn opplysninger om størrelsen på de økonomiske ytelser som barnevernet gir eller har gitt til forsørgelse av søker, for hvilken periode, og hva de er ment å dekke.

Opplysningene kan bare hentes inn for personer som søker om utdanningsstøtte.

§ 5 Innhenting av opplysninger fra Skatteetaten og Det sentrale folkeregisteret

Lånekassen kan hente inn opplysninger fra Skatteetaten og Det sentrale folkeregisteret.

For søkeren og dennes ektefelle eller samboer kan det hentes inn opplysninger om formue, inntekt og skatteklasse. Ved tildeling av behovsprøvd støtte kan opplysninger om inntekt, kapitalkostnad og andre fradrag og skatteklasse også hentes inn for søkerens forsørgere.

For søkeren og søkerens forsørgere, ektefelle eller samboer og/eller barn, kan det hentes inn opplysninger fra Det sentrale folkeregisteret.

Lånekassen kan hente inn opplysninger om søkerens kontonummer. Opplysningene kan bare benyttes ved utbetaling av utdanningsstøtte.

§ 6 Innhenting av opplysninger fra Vernepliktsverket

Lånekassen kan hente inn opplysninger om søkere fra Vernepliktsverket. Opplysningene kan bare gjelde i hvilken periode søkeren avtjener eller har avtjent førstegangstjeneste.

§ 7 Innhenting av opplysninger fra Utlendingsdirektoratet

Lånekassen kan hente inn opplysninger fra Utlendingsdirektoratet om søkeres statsborgerskap, oppholdstillatelse med vedtaksdato og grunnlaget for denne. Lånekassen kan også hente inn opplysninger om søker har fått vedtak om varig oppholdsrett i Norge etter utlendingsloven §§ 115 eller 116.

Når søker ikke er norsk statsborger og søkers rett til opphold i Norge er knyttet til en person som er søkers ektefelle, samboer med felles barn, partner eller forsørger, kan Lånekassen innhente opplysninger som er registrert hos Utlendingsdirektoratet om personens fødselsnummer, statsborgerskap og oppholdsgrunnlag.

Opplysningene kan bare hentes inn for personer som søker om utdanningsstøtte.

§ 8 Innhenting av opplysninger fra Samordna opptak

Lånekassen kan hente inn opplysninger fra Samordna opptak om søkerens resultater fra videregående opplæring.

Opplysningene kan bare hentes inn for personer som søker om utdanningsstøtte.

§ 9 Betydning for søkerens rettigheter eller plikter

Opplysningene som hentes inn etter §§ 2 til 8, må ha betydning for søkerens rettigheter eller plikter etter utdanningsstøtteloven med forskrifter.

§ 10 Innhenting av opplysninger fra offentlige og private utdanningsinstitusjoner

For alle elever og studenter kan det hentes inn opplysninger fra offentlige og private utdanningsinstitusjoner om
a) eleven eller studenten er tatt opp i utdanningen og har rett til å gå opp til eksamen, og om endring i utdanningen (studentstatus)
b) eksamen er bestått, og om utdanningen er fullført (faglig progresjon).

§ 11 Innhenting av opplysninger fra offentlige og private utdanningsinstitusjoner og fra fylkeskommunen

For elever og studenter som er søkere i Lånekassen kan det i tillegg til opplysningene i § 10 hentes inn opplysninger fra offentlige og private utdanningsinstitusjoner og fra fylkeskommunen om

a) søkerens utdanningsopplegg

b) avstand og reisetid mellom søkerens foreldrehjem og lærestedet

c) særlige forhold gjør at søkeren må bo utenfor foreldrehjemmet

d) søkeren har rett til videregående opplæring etter opplæringslova § 3-1

e) søkeren har rett til grunnskoleopplæring etter opplæringslova § 4A-1

f) søkerens avbrudd eller fravær fra utdanningen skyldes sykdom eller fødsel.

§ 12 Forholdet til personopplysningsloven

Opplysningene som hentes inn etter denne forskrift skal behandles i samsvar med reglene i personopplysningsloven.

§ 13 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 28. august 2014. Fra samme dato oppheves forskrift 8. juli 2005 nr. 826 om innhenting av opplysninger.