Omsorg for barn eller pleietrengende

Sist oppdatert: 09.10.2017
Du kan få rentefritak når du har en stor omsorgsbelastning for barn eller andre pleietrengende i nær familie.

Rentefritak innebærer at Lånekassen sletter renter som har løpt på lånet ditt i en periode. Vi sletter bare renter som allerede har blitt lagt til gjelden din. Det betyr at du ikke kan få rentefritak framover i tid, bare bakover.

Dette skal til for å få rentefritak på grunn av omsorg

  • Du må sende inn søknad om rentefritak
  • Du har minst 40 prosent omsorg for barn under ti år
  • Eller du har omsorg for pleietrengende i nær familie. Du må ha en omsorgsbelastning tilsvarende minst 50 prosent av fulltidsarbeid.
  • Inntekten din og familiens samlede inntekt må ikke være over inntektsgrensene for rentefritak.

Dokumentasjon du må sende inn

  • Dokumentasjon fra lege, annen helsemyndighet eller Nav som viser at du har en omsorgsbelastning tilsvarende minst 50 prosent av fulltidsarbeid. Hvis du mottar pleiepenger kan du sende inn bekreftelse på dette som dokumentasjon.
  • Hvis barnet eller barna du har omsorgen for og ektefelle/samboer har samme folkeregistrerte adresse som deg, trenger du ikke å dokumentere at dere bor sammen. Hvis du ikke står registrert med samme adresse som barnet, må du sende inn dokumentasjon på at du likevel har minst 40 prosent samvær (f. eks. samværserklæring signert av begge foreldrene).

Du kan enkelt laste opp dokumentasjonen samtidig som du søker om rentefritak. Hvis du ikke har dokumentasjonen tilgjengelig med en gang, kan du laste den opp senere på Dine sider.

Søk én gang i året

Det enkleste er å søke om rentefritak én gang i året, helst straks året er slutt.

Det er lettere å søke én gang for flere perioder samlet, og da kan du også sende inn all dokumentasjonen samlet. Lånekassen kan uansett ikke fatte endelig vedtak før mot slutten av året etter det året du søker om rentefritak for. Grunnen er at søknaden om rentefritak blir vurdert i forhold til årsinntekten din slik den vises i fastsettingen (likningen), og vi får ikke denne informasjonen fra skatteetaten før mot slutten av året.

Slik søker du

Du må vente med å søke til perioden du skal søke om rentefritak for, er over. Lånekassen gir bare rentefritak på etterskudd, men det er en frist på tre år. Det vil si at du kan få rentefritak tilbake til 1. januar 2014 hvis du søker i løpet av 2017. Vi kan gjøre unntak hvis det er særlige grunner til at du ikke har kunnet søke innen fristen.

Du kan enkelt søke elektronisk på Dine sider. Gå inn i menyen og velg "Søke om utsettelse, rentefritak og ettergivelse".

Gå til søknaden

Inntektsgrense ved omsorgsarbeid i nær familie

For å få rentefritak på grunn av omsorgsarbeid for barn eller andre pleietrengende i nær familie, må både din egen og familiens samlede inntekt være under grensene. Du trenger ikke å sende inn dokumentasjon på inntekten, det henter vi automatisk fra skatteetaten. Unntaket er hvis du bor i utlandet.

Inntektsgrenser for rentefritak - egen inntekt

Person- og kapitalinntekt i 2017

Antall måneder med rett til rentefritak

318 516
1
313 255
2
307 995
3
302 734
4
297 474
5
292 212
286 953
7
281 692

276 431
9
271 171
10
265 910
11 
260 650
12

Hvis du har barn øker inntektsgrensen med 14 123 kroner for hvert barn som er 16 år eller yngre.

Familiens samlede inntekt

Dersom du var gift, eller samboer med felles barn i den perioden du søker om å få slettet renter for, blir inntekten til ektefellen eller samboeren din tatt med i vurderingen av om du kan få slettet renter. Den samlede inntekten deres må være under 521 396 kroner. Inntektsgrensen heves med 28 269 per barn i familien som er 16 år eller yngre. Er det for eksempel to barn i familien, blir grensen altså 577 934 kroner.

Som "barn" regner vi med:

  • egne barn, også barn som du betaler bidrag for
  • barn av ektefellen din, hvis du bor sammen med dette barnet minst 40 prosent av tiden i perioden du søker rentefritak for
  • barn av samboeren din, hvis du og samboeren i tillegg har felles barn og du bor sammen med samboerens barn minst 40 prosent av tiden i perioden du søker rentefritak for.
  • vi regner barnet som under 16 år til og med det året barnet fyller 16.

Når får jeg svar?

Du får ikke et endelig svar på om du har fått rentefritak før fastsettingen (likningen) for året du søker for er klar og vi har fått oversendt likningsopplysningene fra skatteetaten.

Fastsettingen er klar i løpet av høsten året etter du søker rentefritak for. Det vil si at hvis du søker om rentefritak for en periode i 2016, vil du ikke få endelig svar før sent på høsten i 2017. Mens du venter på dette vil du få et vedtaksbrev med et foreløpig svar, om at du vil få endelig svar i et nytt vedtaksbrev etter at fastsettingsopplysningene er klare. Det skjer automatisk.