Inntektsgrenser for rentefritak

Sist oppdatert: 10.10.2017
Legg merke til at det i noen situasjoner er nok at søkerens egen inntekt er under en viss grense, mens det i andre situasjoner i tillegg kreves at familiens samlede inntekt er under en viss grense.

Inntektsgrenser for rentefritak i 2017

Årsak til rentefritak Egen inntekt Familiens samlede inntekt
Fulltidsutdanning Ingen grense Ingen grense
Deltidsutdanning
Tillitsverv
EUs program Erasmus +
Sykdom
Arbeidsavklaringspenger
Registrert arbeidsledighet
Førstegangstjeneste / elev ved militær skole
Fødsel/adopsjon 
Se tabell nedenfor Ingen grense
Omsorgsarbeid  Se tabell nedenfor Kr 521 396 + kr 28 269 for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.
Lav inntekt ved fulltidsarbeid
Soning 
I tillegg til inntektsgrenser i tabellen nedenfor, må bruttoinntekten i de aktuelle månedene ikke være over kr 15 465.
Kr 521 396 + kr 28 269 for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.

 

Person- og kapitalinntekt i 2017
(+ kr 14 123 per år for hvert barn til og med det året barnet fyller 16 år.)

Antall måneder med rett til rentefritak

318 516
1
313 255
2
307 995
3
302 734
4
297 474
5
292 212
286 953
7
281 692

276 431
9
271 171
10
265 910
11 
260 650
12
Antall måneder med rett til rentefritak    Person- og kapitalinntekt          
per år

1    271 722
2    267 235
3    262 748
4    258 259
5    253 772
6    249 284
7    244 796
8    240 309
9    235 821
10    231 333
11    226 845
12    222 358

Hva er person- og kapitalinntekt?

Person- og kapitalinntekten din er summen av alle inntektene dine før fradrag.

Kapitalinntekter er renter av bankinnskudd og utestående fordringer, aksjeutbytte, skattepliktig gevinst ved salg av aksjer og verdipapirfond, inntekt ved utleie, gevinst ved salg av bolig, tomt og annen fast eiendom, m.v. Opplistingen er ikke fullstendig. I kontrollen av inntekt og formue ser vi bort fra renteinntekter fra BSU.

Etterbetalt trygd eller pensjon?

Hvis du får etterbetalt trygd eller pensjon (for eksempel etterbetaling av arbeidsavklaringspenger), blir hele etterbetalingen registrert på skattefastsettingen (likningen) for det året du får utbetalingen. Lånekassen bruker inntektsopplysningene fra fastsettingen til å beregne om du har rett til rentefritak, og store etterbetalinger kan føre til at du får avslag på søknaden din.

Lånekassen kan fordele slike etterbetalinger på de årene de gjelder, men du må sende inn oss et brev hvor du søker om det. Du må også legge ved kopi av fastsettingen og forklare hvilke deler av utbetalingen som er for tidligere år.

Vær oppmerksom på at om du har søkt rentefritak for foregående år, vil vi også vurdere de søknadene på nytt, siden inntekten din for de tidligere årene blir oppjustert. Hvis du mister rentefritak du tidligere er innvilget, vil det føre til at gjelden din øker.