Lav inntekt ved fulltidsarbeid

Sist oppdatert: 09.10.2017
Har du fulltidsarbeid med svært lav inntekt, kan du få rentefritak (slettet renter) på studielånet.

Rentefritak innebærer at Lånekassen sletter renter som har løpt på lånet ditt i en periode. Vi sletter bare renter som allerede har blitt lagt til gjelden din. Det betyr at du ikke kan få rentefritak framover i tid, bare bakover.

Du kan få rentefritak på grunn av lav inntekt ved fulltidsarbeid i inntil tre år til sammen. Merk at frivillig ulønnet arbeid ikke gir rett til rentefritak.

Dette skal til for å få rentefritak på grunn av lav inntekt

 • Du må sende inn en søknad om rentefritak
 • Du må ha hatt sammenhengende fulltidsarbeid i minst tolv måneder
 • Din brutto månedsinntekt må ikke ha vært over 15 465 kroner i gjennomsnitt i den samme perioden.
 • Den samlede årsinntekten til deg og din eventuelle ektefelle eller samboer må ikke ha vært over inntektsgrensene for rentefritak.

Dokumentasjon du må sende inn

Hvis du har vært i ordinært arbeid, må du sende inn

 • Bekreftelse fra arbeidsgiver på perioden du har hatt fulltidsarbeid, og på din brutto månedsinntekt i perioden.

Hvis du er selvstendig næringsdrivende, må du sende inn

 • bekreftelse på registrert foretak i Brønnøysundregisteret.
 • kopi av skattefastsetting (likning) for det aktuelle tidsrommet.
 • kopi av avtaler/timelister/lønnsslipper eller liknende.

Hvis du er kunstner, må du sende inn

 • Dokumentasjon som viser at du jobber som kunstner på fulltid. Dette kan dokumenteres på flere måter, som for eksempel kopi av avtaler/timelister/lønnsslipper, eller du kan dokumentere at du er medlem i yrkesorganisasjon for kunstnere.
 • Dokumentasjon på at du har vært i fulltidsarbeid.

Du kan enkelt laste opp dokumentasjonen samtidig som du søker om rentefritak. Hvis du ikke har dokumentasjonen tilgjengelig med en gang, kan du laste den opp senere på Dine sider.

Søk én gang i året

Det enkleste er å søke om rentefritak én gang i året, helst straks året er slutt.

Det er lettere å søke én gang for flere perioder samlet, og da kan du også sende inn all dokumentasjonen samlet. Lånekassen kan uansett ikke fatte endelig vedtak før mot slutten av året etter det året du søker om rentefritak for. Grunnen er at søknaden om rentefritak blir vurdert i forhold til årsinntekten din slik den vises i fastsettingen (likningen), og vi får ikke denne informasjonen fra skatteetaten før mot slutten av året.

Slik søker du

Du må vente med å søke til perioden du skal søke om rentefritak for, er over. Vi ber deg også vente med å søke rentefritak på dette grunnlaget til endelig fastsetting (likning) foreligger fra skatteetaten for alle årene du søker for.

Lånekassen gir bare rentefritak på etterskudd, men det er en frist på tre år. Det vil si at du kan få rentefritak tilbake til 1. januar 2014 hvis du søker i løpet av 2017. Vi kan gjøre unntak hvis det er særlige grunner til at du ikke har kunnet søke innen fristen.

Du kan enkelt søke elektronisk på Dine sider. Gå inn i menyen og velg "Søke om utsettelse, rentefritak og ettergivelse".

Gå til Dine sider

Inntektsgrense ved fulltidsarbeid

Den gjennomsnittlige bruttoinntekten din må ha vært 15 465 kroner eller mindre per måned i perioden du søker om rentefritak for.

I tillegg kan ikke den samlede inntekten i familien, altså inntekten til ektefelle eller samboer du har felles barn med, være lavere enn 521 396 kroner. Hvis du har barn, blir denne grensen hevet med 28 269 kroner per barn du forsørger, til og med det året barnet fyller 16 år.

Som "barn" regner vi med:

 • egne barn, også barn som du betaler bidrag for
 • barn av ektefellen din, hvis du bor sammen med dette barnet minst 40 prosent av tiden i perioden du søker rentefritak for
 • barn av samboeren din, hvis du og samboeren i tillegg har felles barn og du bor sammen med samboerens barn minst 40 prosent av tiden i perioden du søker rentefritak for.
 • vi regner barnet som under 16 år til og med det året barnet fyller 16.

Når får jeg svar?

Du får ikke et endelig svar på om du har fått rentefritak før fastsettingen (likningen) for året du søker for er klar og vi har fått oversendt likningsopplysningene fra skatteetaten.

Fastsettingen er klar i løpet av høsten året etter du søker rentefritak for. Det vil si at hvis du søker om rentefritak for en periode i 2016, vil du ikke få endelig svar før sent på høsten i 2017. Mens du venter på dette vil du få et vedtaksbrev med et foreløpig svar, om at du vil få endelig svar i et nytt vedtaksbrev etter at fastsettingsopplysningene er klare. Det skjer automatisk.