Generelt om sletting av renter

Sist oppdatert: 27.12.2019
Lånekassen kan slette renter på lånet ditt for en periode dersom du har hatt lav inntekt og vært i en situasjon som gir rett til sletting av renter.

Hva skal til for å få slettet renter?

  • Du må sende inn en søknad om sletting av renter.
  • Du, og i noen tilfeller din eventuelle ektefelle/samboer med felles barn, må ha hatt inntekt under grensene. Unntaket er hvis du søker  på grunn av heltidsutdanning. Da er det ikke noen inntektsgrense.
  • Du må ha vært i en situasjon som gir rett til sletting av renter.

Situasjoner som gir rett til sletting av renter

For å få slettet renter på lånet, må du ha vært i en av situasjonene du finner her. Les mer om hva som skal til og gå til søknaden ved å klikke deg inn på den aktuelle situasjonen.

Når skal jeg søke?

Lånekassen sletter bare renter på etterskudd, men det er en frist på tre år. Det vil si at du kan få rentefritak tilbake til 1. januar 2017 hvis du søker i løpet av 2020. Vi kan gjøre unntak hvis det er særlige grunner til at du ikke har kunnet søke innen fristen.

Hvis du søker om å få slettet renter for flere perioder i løpet av ett år, eller søker på grunnlag av en situasjon som har vart i lang tid, er det enkleste er å søke én gang i året, helst straks året er slutt. Det er lettere å søke én gang for flere perioder samlet, og sende inn all dokumentasjonen på én gang.

Når får jeg svar?

Du får ikke et endelig svar på om du har fått slettet renter før fastsettingen (likningen) for året du søker for er klar og vi har fått oversendt likningsopplysningene fra skatteetaten. Fastsettingen er klar i løpet av høsten året etter du søker perioden du søker om sletting av renter for. Det vil si at hvis du søker for en periode i 2019, vil du ikke få endelig svar før tidligst sommeren 2020. Mens du venter på dette vil du få et vedtaksbrev med et foreløpig svar, om at du vil få endelig svar i et nytt vedtaksbrev etter at fastsettingsopplysningene er klare. Dette skjer automatisk.

Slik henter vi informasjon

Lånekassen henter inn mye informasjon selv, men i noen tilfeller må du dokumentere årsaken til at du søker om sletting av renter og inntekten din.

I utgangspunktet må du dokumentere både årsak og inntekt for den perioden du søker om sletting av renter for, men Lånekassen innhenter mye av denne informasjonen selv. Klikk deg inn på de ulike årsakene og les deg opp på de forskjellige dokumentasjonskravene.

Når du søker får du utfyllende informasjon om dokumentasjonskrav. Via nettsøknaden eller Dine sider vil du også kunne laste opp all dokumentasjon elektronisk, med mindre dokumentasjonen inneholder sensitiv informasjon, for eksempel om sykdom. Da må du sende den i posten.

Vi bruker samlet person- og kapitalinntekt

Lånekassen henter dokumentasjon om inntekt direkte fra skatteetaten. Det er den samlede person- og kapitalinntekten vi legger til grunn når vi vurderer om du har rett til å få slettet renter. Person- og kapitalinntekt er summen av alle de skattepliktige inntektene dine før fradrag, slik den er oppført i skattefastsettingen (likningen). Ved behov henter vi også inntektsinformasjon for deg og en eventuell ektefelle/samboer fra a-ordningen. Bor du i utlandet, må du sende inn skattefastsettingen (likningen, tax return) fra skatteetaten i det landet du skatter til. Les mer om inntektsgrensene for sletting av renter.

Hvis du er selvstendig næringsdrivende og søker om sletting av renter på grunn av «fulltidsarbeid og lav bruttoinntekt» må du sende inn dokumentasjon på månedlig bruttoinntekt selv.