Opplysninger om inntekt og taushetsplikt

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 24.05.2018
Når en elev søker om støtte fra Lånekassen, sjekker vi automatisk hvilke typer stipend eleven har rett til, som utstyrsstipend, grunnstipend eller bostipend.

Regler for behovsprøving av grunnstipend

Grunnstipend behovsprøves mot begge forsørgeres personinntekt og netto positiv kapitalinntekt, uavhengig av hvem eleven bor hos.

Foreldres underholdsplikt for barna sine følger av barneloven, og den varer til eleven har fullført vanlig videregående utdanning. Det betyr at behovsprøvingen mot foreldrenes økonomi også skjer for elever over 18 år.

Innhenting og bruk av likningsopplysninger

Når Lånekassen får søknad fra en elev, henter vi automatisk inn opplysninger om foreldrenes personinntekt og netto positive kapitalinntekt fra skatteetaten. Disse opplysningene er nødvendige for å kunne vurdere elevens rett til grunnstipend. Vi har hjemmel i §23 i utdanningsstøtteloven og § 5 i forskriften om Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger.

Inntektsopplysningene regnes som personopplysninger. Siden innhentingen er hjemlet i lov, er det ikke krav om at Lånekassen skal informere den det gjelder, om at opplysningene er hentet inn.  

Vedtak skal begrunnes

Hvor mye eleven får i støtte blir fastsatt gjennom et vedtak. Etter forvaltningsloven skal vedtak begrunnes, og Lånekassen må derfor vise til reglene og nevne de faktiske forholdene vedtaket bygger på. Retten til støtte for elever som tar vanlig videregående utdanning skal beregnes ut fra blant annet foreldrenes økonomi og antall søsken født i 2000 eller senere. Foreldrenes personinntekt og netto positive kapitalinntekt er en del av faktagrunnlaget for vedtaket og må dermed være oppgitt i vedtaket. I tilfeller der det ikke blir gitt grunnstipend, vil vedtaket likevel ikke inneholde opplysninger om hvor stor inntekt forsørgerne har. Årsaken til det er at Lånekassen begrenser visningen av personopplysninger i slike saker. Eleven og foreldrene kan likevel kontakte Lånekassen for å få informasjon om hvilken inntekt som er lagt til grunn.

Etter forvaltningsloven skal vedtaket sendes til parten, det vil si eleven. Dersom eleven er under 18 år, skal både eleven og verge, til vanlig foreldrene, få vedtaket. Foreldrene skal ivareta den mindreåriges elevens økonomiske interesser ved å signere avtalen om støtte, godta utbetaling til elevens egen konto og eventuelt klage på vedtaket.

Informasjonen er taushetsbelagt

Foreldrenes personinntekt og netto positive kapitalinntekt er omfattet av taushetsplikten som «noens personlige forhold» etter § 13 første ledd nr.1 i forvaltningsloven. Etter § 13 b nr. 1 i forvaltningsloven er taushetsplikt ikke til hinder for «at opplysningene i en sak gjøres kjent for sakens parter eller deres representanter.» Elevens foreldre/verger vil være representanter i denne sammenhengen.

Det er begrensninger i adgangen til å bruke disse opplysningene. Det går også fram av § 13 b nr. 1 at part eller partsrepresentant, det vil si eleven og foreldrene, som får slike opplysninger bare kan bruke dem når det er nødvendig for å ivareta elevens interesser. Det betyr at eleven og foreldrene bare kan bruke opplysningene om personinntekt og netto positiv kapitalinntekt hvis de tar kontakt med Lånekassen om det aktuelle vedtaket. Det er ikke lov til å gi disse opplysningene til andre uten at personen opplysningene gjelder, samtykker til dette.

Brudd på taushetsplikten kan straffes etter § 121 i straffeloven, dersom vedkommende er gjort oppmerksom på at overtredelse kan få slike følger.

Utsending av vedtak

Elevens vedtak sendes til den adressen eleven har i folkeregisteret. Kopi av vedtak og avtale om støtte for signering sendes til foreldre som har foreldreansvar for elev under 18 år, og som dermed er verge for eleven. Lånekassen henter informasjon om hvem som har foreldreansvar for eleven fra folkeregisteret. Har begge foreldrene foreldreansvar/vergeansvar for eleven, kan det bli sendt ut kopi av vedtak med avtale om støtte til begge. Selv om eleven har to verger, er det bare én av vergene som skal skrive under på avtalen om støtte.
Det følger av vergemålsloven § 18 at dersom en mindreårig har mer enn en verge, skal vergene samarbeide for å ivareta den mindreåriges rettigheter. Det framgår også på avtale om støtte at vergen som skriver under på avtalen, bekrefter at han eller hun også har fullmakt til dette fra den eventuelle andre vergen.