Inntektsavhengig stipend

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Det inntektsavhengige stipendet (tidligere kalt grunnstipend) er ment å være et bidrag til å dekke levekostnader for elever fra familier med svak økonomi.

Formålet med stipendet er at alle elever skal ha muligheter til å ta videregående opplæring, uavhengig av familiens økonomiske situasjon.

Stipendet behovsprøves mot forsørgernes inntekt og er på enten 1 114 kroner, 2 228 kroner eller 3 344 kroner per måned. Hvis du mottar lærlinglønn eller trygd/pensjon, har det også innvirkning på hvor mye inntektsavhengig stipend du kan få.

Inntektstabeller og beløp for inntektsavhengig stipend finner du her.

Når du søker, må du oppgi i nettsøknaden din at du ønsker at vi vurderer om du har rett til inntektsavhengig stipend. Vi henter da opplysninger fra skatteetaten og folkeregisteret. 

Dette ser vi etter når vi vurderer

 1. Om foreldrene dine bor sammen eller ikke
  Om forsørgerne dine bor sammen eller ikke bor sammen, avgjør hvilken tabell det inntektsavhengige stipendet blir behovsprøvd etter.
 2. Hvor mange søsken du har
  Hvor mange søsken du har som er født i 2001 eller senere, er med å avgjøre hvor mye inntektsavhengig stipend du kan få.
 3. Inntekten til forsørgerne dine i 2017 
  Vi sjekker samlet personinntekt (brutto inntekt) og netto positiv kapitalinntekt til begge forsørgerne. Vi ser på inntekten for to år tilbake i tid, fordi dette er den siste likningen som er tilgjengelig for alle.
 4. Har forsørgerne dine ny ektefelle/samboer 
  Vi sjekker ikke inntekten til den nye ektefellen eller samboeren, men legger til et fast beløp på førsørgerens inntekt.

Gå til søknaden

Hva menes med forsørgere?

Det inntektsavhengig stipendet behovsprøves mot inntekten til begge forsørgerne. Med forsørgere mener vi:

 • de biologiske foreldrene dine
 • adoptivforeldrene dine, dersom du er adoptert
 • personer som har overtatt foreldreansvaret etter § 66 i barneloven.

Tillegg for ny ektefelle/samboer

Hvis en forsørger har ny ektefelle/samboer, blir det lagt et fast beløp til førsørgerens inntekt på 47 949 kroner når Lånekassen beregner om du kan få inntektsavhengig stipend. Hvis begge forsørgerne har ny ektefelle/samboer, blir dette faste beløpet lagt til på inntekten til begge forsørgerne.

Hva menes med søsken?

Jo flere søsken du har som er født i 2002 eller senere (inntil tre søsken), desto mer inntektsavhengig stipend kan du ha rett til.

Hel- og halvsøsken og adoptivsøsken regnes som søsken. Stesøsken regnes ikke med i denne sammenhengen.

Behovsprøving for deg over 18 år

Så lenge du har ungdomsrett, har foreldrene dine forsørgerplikt for deg, også etter at du har fylt 18 år. Derfor sjekker Lånekassen hvor mye foreldrene dine har i inntekt for å finne ut hvor mye stipend du har krav på. Forsørgerplikten er omtalt i barneloven.