Slik fungerer omgjøring for høyere utdanning

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 13.09.2019
Inntil 40 prosent av basisstøtten du har fått kan bli gjort om til stipend når du har bestått studiepoeng og en grad.

Fra og med undervisningsåret 2019–2020 kan en del av støtten din bli gjort om til stipend etter hvert som du består studiepoeng, og en del av støtten kan bli gjort om til stipend når du har bestått en grad.

Du kan få like mye støtte utbetalt som tidligere, men i tillegg til å bestå studiepoeng må du også bestå en grad for å få gjort om så mye lån til stipend som mulig. Regelendringen gjelder bare for deg som får støtte til høyere utdanning.

Omgjøring for undervisningsåret 2018-2019 følger den tidligere ordningen, som betyr at du må bestå studiepoeng underveis i utdanningen din for å få omgjort inntil 40 prosent av basisstøtten. For undervisningsåret 2018-2019 må du derfor ikke bestå en grad for å få gjort om lån til stipend.

Du får omgjøringslån når du får støtte til høyere utdanning

Når du får tildelt vanlig lån og stipend, kaller vi dette for basisstøtte. Denne støtten omfatter ikke andre stipend og lån, som for eksempel skolepengelån eller forsørgerstipend. 60 prosent av basisstøtten er et vanlig lån, som du uansett må betale tilbake. 25 prosent er et omgjøringslån, som kan bli gjort om til stipend etter hvert som du består studiepoeng, og 15 prosent er et gradsomgjøringslån, som kan blir gjort om til stipend først når du har bestått graden din.

Du kan se hvor mye du kan få omgjort i vedtaksbrevet om støtte eller under «omgjøring» på Dine sider.

Vi kontrollerer inntekten og formuen din underveis i utdanningen

Lånekassen får automatisk tilsendt opplysninger om inntekten og formuen din fra skatteetaten hvert år når fastsettingen (likningen) er klar. Vi kan derfor ikke kontrollere inntekten din for 2019 før sommeren/høsten 2020.

Har du inntekt eller formue over grensene, blir deler av omgjøringslånet ditt gjort om til vanlig lån, som ikke kan bli til stipend.

Når skjer gradsomgjøringen?

Vi får beskjed fra lærestedet ditt når du har bestått graden din. Etter at vi har mottatt informasjon om graden din og har kontrollert inntekten og formuen din, gjør vi om gradsomgjøringslånet til stipend. Det betyr at du får gjort om gradsomgjøringslån til stipend året etter du bestod graden.

Du kan holde oversikten over hvor mye lån du har som kan bli gjort om til stipend på Dine sider under «omgjøring».

Du må fullføre graden på normert tid for å få full omgjøring

Hvis du får støtte til tre års fulltidsutdanning og består en bachelorgrad, får du gjort om lån til stipend for tre år. Blir du forsinket i utdanningen din, og for eksempel bruker fire år på å gjennomføre en treårig grad, vil du ikke kunne få gjort om lån til stipend for det året du brukte ekstra.

Hvilke utdanninger gir gradsomgjøring?

Du kan få gjort om lån til stipend hvis du består en av følgende grader:

Grad Normert tid
Bachelorgrad 3 år
Toårig mastergrad 2 år
Femårig mastergrad 5 år
Høgskolekandidat 2 år
Profesjonsutdanning 3-6 år, avhengig av normert tid for studiet

I tillegg til de vanlige gradene, er det noen videreutdanninger som gir gradsomgjøring selv om de ikke leder fram til en grad.

Disse er:

  • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
  • Helsesykepleier (videreutdanning for sykepleiere)
  • Jordmor (videreutdanning for sykepleiere)
  • Anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie

Ph.D-utdanning i utlandet gir rett til gradsomgjøring, men dette gjelder ikke for ph.D-utdanning tatt i Norge.

Les mer om omgjøring for utdanning fullført i utlandet her.

Hva er omgjøringslån og gradsomgjøringslån?

Et omgjøringslån er den delen av basislånet som kan bli gjort om til stipend når du består studiepoeng underveis i utdanningen, og tilsvarer 25 prosent av basislånet. Et gradsomgjøringslån er den delen av basislånet som kan bli gjort om til stipend dersom du består graden, og tilsvarer 15 prosent.

Du får informasjon om hvor mye omgjøringslån du har fått i vedtaksbrevet om stipend og lån. Lurer du på hvor mye lån du har fått/kan få gjort om til stipend, finner du dette på Dine sider.

Hva skjer hvis jeg blir forsinket?

Hvis du blir forsinket i utdanningen din, vil dette påvirke omgjøringen fra lån til stipend. Les mer om hva som skjer dersom du blir forsinket her.

Får jeg omgjøring hvis jeg ikke har bestått alt?

Du kan få omgjort lån til stipend selv om du ikke har bestått alt, men ikke full omgjøring. Får du lån og stipend til fulltidsutdanning i hele undervisningsåret 2020–2021, må du bestå 60 studiepoeng for å få hele omgjøringslånet gjort om til stipend. Du får ikke full omgjøring hvis du ikke består 60 studiepoeng, men du kan få noe omgjort. Dersom du for eksempel består bare 30 studiepoeng, kan du bare få halve omgjøringslånet gjort om til stipend. Dette lånet blir gjort om til stipend året etter at du bestod eksamen. Hvis du ikke fullfører graden din på normert tid, får du heller ikke full omgjøring av gradsomgjøringslånet.

I noen tilfeller kan du få omgjøring av lån til stipend selv om du ikke har bestått utdanning

Dette gjelder dersom:

  • du har fått sykestipend
  • du har fått foreldrestipend
  • du har blitt forsinket på grunn av nedsatt funksjonsevne
  • du har hatt tillitsverv på fulltid i minst tre måneder i landsomfattende elev- eller studentorganisasjon
  • du har hatt praksis i frivillig studentdrevet rettshjelptiltak og derfor har fått fritak for et bestem antall studiepoeng
Du kan også få omgjort lån til stipend dersom du har søkt om sykestipend, men fått avslag fordi du får for høye sykepenger fra Nav.

Ujevn fordeling av studiepoeng

Tar du en treårig bachelorgrad, får du 180 studiepoeng. Vanligvis får du 60 studiepoeng per år.

Enkelte grader og utdanninger er lagt opp slik at fordelingen av studiepoeng som tas hvert semester eller studieår, er ujevn. Tar du for eksempel 45 studiepoeng det første året og 65 studiepoeng det andre året, må du ta 70 studiepoeng det tredje året for å være i fulltidsutdanning i de tre årene.

Følger du et slikt undervisningsopplegg, vil du ikke få full omgjøring det første året. Senere i utdanningen, når du har tatt de manglende studiepoengene, vil vi gjøre om den delen av lånet du tidligere ikke har fått omgjort.

Merk at vi må motta opplysninger om fastsettingen (likningen) fra skatteetaten for året du fikk lån og/eller stipend før vi kan gjøre om lån til stipend.

Jeg skal ta konteeksamen eller utsatt eksamen

Består du konteeksamen eller utsatt eksamen i august/september, kan du sende oss en e-post fra Dine sider hvor du ber om at søknaden din blir behandlet på nytt. Du må sende inn dokumentasjon på at du har bestått en konteeksamen eller utsatt eksamen, og hvor mange studiepoeng eksamenen var på. Eksamenen må være knyttet til det foregående semesteret.

Må jeg sende inn dokumentasjon på at jeg har bestått?

Lånekassen får automatisk eksamensdata fra læresteder i Norge. Derfor trenger du ikke å sende oss noe for å dokumentere at du har bestått.

Har du vært på utveksling i utlandet, må du sende eksamensresultatene til ditt norske lærested, som vil rapportere disse videre til Lånekassen.

Studerer du i utlandet, må du sende inn resultatene til oss fordi vi ikke får resultatene direkte fra utenlandske læresteder.

Jeg har bestått ekstra utdanning

Du fikk lån og stipend til fulltidsutdanning i 2017 og bestod 90 studiepoeng, altså 30 studiepoeng mer enn de 60 studiepoengene du hadde fått lån og stipend til. Lånekassen brukte 60 studiepoeng til å gi full omgjøring for 2017, mens de 30 ekstra poengene ble lagt i en "restpott" til bruk i senere omgjøringer.

Du fikk deretter lån og stipend til fulltidsutdanning i 2018 og bestod 60 av 60 studiepoeng. Ved omgjøring ble "restpotten" fra 2017 først brukt og så 30 av de 60 nye studiepoengene.

Dersom du får studiestøtte senere uten å bestå fag, kan du likevel få omgjøring for de 30 studiepoengene du har til gode.

Eksamensresultater kan gi omgjøring fire år fram eller tilbake i tid.

Jeg har fått barnestipend eller tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne

Barnestipend ved omsorg for barn, og tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne blir behovsprøvd mot inntekt, trygdeytelser og formue. Har du hatt inntekt, trygd eller formue over våre grenser, kan hele eller deler av disse stipendene bli gjort om til lån.

Hvorfor har jeg fått en regning?

Du vil få regning fra oss før all omgjøringen er gjort. Det er fordi vi må vente på opplysninger om fastsettingen (likningen) som kommer året etter du har avsluttet utdanningen din. Du må enten betale regningene fra oss, eller søke om betalingsutsettelse.

Har du fått lån i 2019 som kan gjøres om til stipend, og du innfrir lånet før omgjøringen skjer, kan du få tilbakebetalt det beløpet som kunne vært gjort om til stipend når omgjøringen skjer sommeren/høsten 2020.

Rentene som er blitt lagt til det beløpet som blir gjort om til stipend, blir automatisk slettet.