Omgjøring for studenter i høyere utdanning

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 17.06.2020
For deg som studerer på høgskole og universitet skjer noe av omgjøringen når du består studiepoeng underveis i studieløpet, og noe av omgjøringen skjer etter at du har fullført hele graden din.

Hva skal til for å få gjort om lån til stipend

1. Du må være borteboer
Hvis du bor sammen med foreldrene dine, får du ikke gjort om lån til stipend.

Les om hvem som regnes som borteboer.

2. Du må ha inntekt, formue og trygdeinntekter under grensene
Vi kontrollerer inntekten din hvert år. Hvis inntekt, formue eller trygden din er over grensene, blir beløpet du kan få gjort om til stipend redusert. Du får et vedtaksbrev fra oss på Dine sider når vi har kontrollert inntekten din.

Les mer om grensene for inntekt, formue og trygd.

3. Du må bestå studiepoeng underveis
Inntil 25 prosent av basislånet (det beløpet som heter «omgjøringslån») kan bli gjort om til stipend hvis du består studiepoeng. Du må bestå like mange studiepoeng som du har fått støtte til for å få full omgjøring.

4. Du må bestå en grad
Inntil 15 prosent av basislånet (det beløpet som heter «gradsomgjøringslån») kan bli gjort om til stipend hvis du består en grad.

Les mer om hvordan omgjøring fungerer.

I tillegg til de vanlige gradene, er det noen utdanninger som gir gradsomgjøring selv om de ikke leder fram til en grad. Disse er:

  • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
  • Helsesykepleier (videreutdanning for sykepleiere)
  • Jordmor (videreutdanning for sykepleiere)
  • Anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie

Ph.D-utdanning i utlandet kan også gi gradsomgjøring, men dette gjelder ikke for ph.D-utdanning tatt i Norge.

Studenter i Norge trenger ikke sende inn noe

Lånekassen får opplysninger om beståtte studiepoeng fra lærestedet ditt, og om inntekt og formue fra skatteetaten. Du trenger derfor ikke sende inn noe selv.

Har du studert i utlandet, må du sende inn kopi av vitnemålet ditt når du har fullført hele graden.

Når skjer omgjøringen?

Inntekt og formue er avgjørende for hvor mye av lånet ditt som kan gjøres om til stipend. Derfor kan du ikke få gjort om lån før vi får opplysninger om inntekt og formue fra skatteetaten, året etter at du fikk utbetalt lånet.

Logg inn på Dine sider for å sjekke hvor mye du maksimalt kan få i omgjort til stipend og når du kan forvente å få omgjøring.

Hva er regnet som en grad?

Du kan få gjort om gradsomgjøringslån til stipend hvis du består en av følgende grader:

Grad

Normert tid

Bachelorgrad 3 år
Toårig mastergrad 2 år
Femårig mastergrad 5 år
Høgskolekandidat 2 år
Profesjonsutdanning 3-6 år, avhengig av normert tid for studiet

Jeg tar et årsstudium eller tar enkeltfag/-emner

Hvis du tar et årsstudium eller tar enkeltfag/-emner ved et universitet eller en høgskole, har du i utgangspunktet ikke rett til gradsomgjøring, med mindre fagene kan inngå i en grad som du fullfører senere. Får du gradsomgjøringslån og ikke tar en hel grad, forblir gradsomgjøringslånet et lån som du må betale tilbake.

Jeg får støtte til deltidsutdanning

Har du studielån fra før og får ny støtte til ny utdanning på deltid, blir ikke lånet rente- og avdragsfritt. Da må du betale på det gamle studielånet ditt, samtidig som du får ny støtte. Du kan likevel søke om betalingsutsettelse og sletting av renter. Vær oppmerksom på at det er en inntektsgrense for å ha rett til å få slettet renter når du tar utdanning på deltid. Les om sletting av renter ved deltidsutdanning.

Hva skjer hvis jeg blir forsinket?

Hvis du blir forsinket i utdanningen din, vil dette påvirke omgjøringen fra lån til stipend. Les mer om hva som skjer dersom du blir forsinket her.

Er det en frist for å få omgjøring?

Det er regler for hvor lenge Lånekassen kan vente på eksamener for at du skal få omgjort lån til stipend, og også for hvor langt fram i tid en eksamen kan gi omgjøring. 

For bestått eksamen kan lån bli gjort om til stipend i opptil fire år tilbake i tid. Vi regner fra det kalenderåret vi mottar eksamensresultater fra lærestedet ditt. 

For fullført grad kan lån bli gjort om til stipend for opptil åtte år tilbake i tid. Vi regner fra starten av det semesteret du fullførte graden.

Hvis eksamensresultater og/eller grad ikke blir rapportert inn innen tidsfristen, kan omgjøringslån eller gradsomgjøringslån bli foreldet. Det betyr at du ikke lenger har rett til å få gjort om dette lånet til stipend.  

Du finner mer informasjon om omgjøring tilbake i tid og fram i tid på siden Omgjøring på Dine sider.

Jeg søker kun om stipend

Hvis du kun søker om stipend og ikke lån, vil du i søknaden ha mulighet til å velge bort gradsomgjøringslån. Fordi du da kun søker om vanlig omgjøringslån, kan du gå glipp av stipend tilsvarende de 15 prosent av basislånet som gradsomgjøringslånet utgjør hvis du senere består en grad.

Består du studiepoengene du har fått lån og stipend til, vil du ha rett til vanlig omgjøring. Det vil si at du kan få omgjort inntil 25 prosent av basislånet.

Merk at hvis du bare søker om vanlig omgjøringslån, og ikke gradsomgjøringslån, vil du få mindre penger.

Jeg har fått barnestipend eller tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne

Barnestipend ved omsorg for barn, og tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne blir behovsprøvd mot inntekt, trygdeytelser og formue. Har du hatt inntekt, trygd eller formue over våre grenser, kan hele eller deler av disse stipendene bli gjort om til lån.

Hvorfor har jeg fått en regning?

Du vil få regning fra oss før all omgjøringen er gjort. Det er fordi vi må vente på opplysninger om fastsettingen (likningen) som kommer året etter du har avsluttet utdanningen din. Du må enten betale regningene fra oss, eller søke om betalingsutsettelse.

Har du fått lån i 2019 som kan gjøres om til stipend, og du innfrir lånet før omgjøringen skjer, kan du få tilbakebetalt det beløpet som kunne vært gjort om til stipend når omgjøringen skjer sommeren/høsten 2020.

Rentene som er blitt lagt til det beløpet som blir gjort om til stipend, blir automatisk slettet.