Endringer i Lånekassens regler fra 2017–2018 for studenter i utlandet

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 06.04.2017
Kunnskapsdepartementet fastsatte 10. mars forskriften for tildeling av utdanningsstøtte for 2017–2018. Her finner du de viktigste endringene for studenter i utlandet.

Endringene gjelder fra og med undervisningsåret 2017–2018. Du kan lese hele forskriften her.

Basisstøtte

Basisstøtten for elever og studenter med rett til støtte etter forskriftens tredje del, er økt fra 10 395 kroner per måned til 10 634 kroner per måned. Se § 25-1 i forskriften.

Opptrapping til 11 måneder med studiestøtte

Stortinget har vedtatt en plan om å trappe opp utdanningsstøtten gradvis fra 10 til 11 måneder. Det skal skje over fire år, fra 2017 til 2020. 

Stortinget har vedtatt at studenter får studiestøtte i

  • 10 måneder + 1 uke for undervisningsåret 2016–2017
  • 10 måneder + 2 uker for undervisningsåret 2017–2018

Den siste uken for 2017–2018 får du under forutsetning av at Stortinget bevilger penger til det i statsbudsjettet for 2018. Videre opptrapping for 2019 og 2020 vil ikke bli avgjort før i desember 2018 og desember 2019. Se § 8-8 i forskriften.

Tilleggslån til dekning av skolepenger

Studenter i utlandet kan få et tilleggslån på inntil 100 000 kroner per undervisningsår for å finansiere skolepenger utover satsene i § 37-2 og § 37-3. Se § 37-4 i forskriften.

Tilskudd til reiser endret

Reisetilskuddet til søkere som tar utdanning i utlandet og som får beregnet støtte etter tredje del, er endret. Stipendandelen til reiser utenfor Norge er redusert fra 70 til 35 prosent og andelen lån er økt fra 30 prosent til 65 prosent. Se § 38-1 i forskriften.

Reisestipend i Norge og Norden er fjernet

Ordningen med reisestipend i Norge og Norden etter forskriftens tredje del er fjernet. Studenter som tar utdanning i land utenfor Norden, har nå bare rett til støtte til reiser utenfor Norge.
Se § 30-1 i forskriften.

Språklig tilrettelegging og språkstipend

Søkere som får støtte til språklig tilrettelegging og som ikke begynner i en utdanning eller tar et delstudium i et land med det aktuelle språket som offisielt språk innen ett år etter fullført språkkurs, kan fra høsten 2017 få omgjøring av lån til utdanningsstipend.

Søkere som får språkstipend og som ikke begynner i en utdanning eller tar et delstudium i et land med det aktuelle språket som offisielt språk innen ett år etter fullført språkkurs, kan fra høsten 2017 beholde tildelt språkstipend som stipend. Stipendet blir ikke omgjort til lån. Se § 34-1 og § 34-2 i forskriften.

Delstudier i utlandet for fagskolestudenter

Fra høsten 2017 kan også fagskolestudenter få støtte til delstudier i utlandet. Se § 5-1 i forskriften.

Økt tidsramme for ph.d-utdanning i utlandet

Antall år med støtte til studenter som tar ph.d-utdanning i utlandet er utvidet fra ti til tolv år. Se § 8-4 i forskriften.

Frist for å sende inn opplysninger

Fristen for å sende inn opplysninger til Lånekassen, som søkeren enten er bedt om å sende inn, eller som søkeren sender inn på eget initiativ, er endret. Søkeren må fra høsten 2017 sende inn slike opplysninger før søkerens støtteperiode er avsluttet for at de skal føre til ny behandling.
Se § 14-2 i forskriften.