Tilknytning til Norge

Undervisningsåret 2017-2018 - Sist oppdatert: 23.03.2017
Søker du støtte til utdanning i utlandet, er det et krav om tilknytning til Norge. Dette gjelder også dersom du skal ta nettstudier i Norge.

Skal du ta utdanning i utlandet, kan du få stipend og lån hvis du er tilknyttet Norge på én av følgende måter:

1. Botid

Du har bodd i Norge i en sammenhengende periode på minst to år i løpet av de siste fem årene før utdanningen starter.

2. Skolegang

Du har gått på skole eller tatt utdanning i Norge i minst tre år til sammen. Det er ingen tidsbegrensning for når utdanningen skal være tatt.

3. Familie

Du har barn, ektefelle eller forelder som bor i Norge mens du er under utdanning.

Dersom du søker om støtte på grunnlag av § 2-3 i forskriften om utdanningsstøtte, må familiemedlemmet være et annet enn den EØS- eller EFTA-arbeidstakeren som gir grunnlaget for retten til støtte.

Du må enten bo sammen med familiemedlemmet i Norge når utdanningen starter, eller ha bodd med familiemedlemmet i minst to år i Norge eller i utlandet. Du må også dokumentere norskkunnskaper på nivå B1 etter Det felles europeiske rammeverket for språk *.

4. EØS- eller EFTA-grensearbeidstaker og deres familiemedlemmer

Du er EØS- eller EFTA-grensearbeidstaker eller i familie med en EØS- eller EFTA-grensearbeidstaker som har arbeidet i Norge i minst fem år. Du må ha dokumenterte norskkunnskaper på nivå B1 etter Det felles europeiske rammeverket for språk*. Hvis du er familiemedlem av EØS- eller EFTA-grensearbeidstaker må du ha bodd i Norden i de siste fem årene. 

5. Samlet skjønnsmessig vurdering

Du kan også ha rett til støtte dersom du etter en samlet skjønnsmessig vurdering kan sies å ha en tilsvarende tilknytning til Norge som de situasjonene som er nevnt over. Når vi skal vurdere dette, legger vi særlig vekt på kunnskaper i norsk.

Krav om norsk statsborgerskap og generell studiekompetanse i Norge

Husk at for å ha rett til støtte til utdanning i utlandet, må du også som hovedregel være norsk statsborger. Vi kan på visse vilkår gjøre unntak for borgere fra EØS- eller EFTA-land og deres familiemedlemmer. Du må også ha oppnådd generell studiekompetanse i Norge.

*Norskkunnskaper på nivå B1

Nivå B1 er nivået under det som kreves for å oppnå generell studiekompetanse i Norge. Det arrangeres norskprøver i kommunene tre ganger per år, og resultatet på prøven vil angi hvilket nivå språkkunnskapene dine ligger på. VOX (nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) har det overordnede ansvar for prøvene, som kan tas i forbindelse med kurs eller som privatist mot et gebyr.

Norskkunnskaper må dokumenteres gjennom bestått norskprøve med resultat ”B1”. Hvis du har generell studiekompetanse fra norsk videregående skole eller fyller de øvrige vilkårene for å ha generell studiekompetanse i Norge, oppfyller du vilkåret.