Nedsatt funksjonsevne

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Kan du ikke jobbe ved siden av utdanningen fordi du har nedsatt funksjonsevne, kan du få mer støtte og støtte for en lengre periode.

Ordningene gjelder for deg som tar høyere og annen utdanning, og som har nedsatt funksjonsevne. 

Dette kan du få

Individuelle utgifter støttes ikke

Støtte gis etter forskriftsfastsatte satser, uten individuelle vurderinger av den enkeltes utgifter. Individuelle utgifter, som for eksempel utgifter til assistenthjelp, dekkes ikke gjennom utdanningsstøtteordningen, verken ved utdanning i Norge eller i utlandet. Individuelle utgifter av denne typen blir vurdert etter folketrygdloven. For nærmere informasjon om dekning av individuelle utgifter kan du ta kontakt med Nav.

Behovsprøving

Merk at støtte om sommeren og tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne i undervisningsåret blir behovsprøvd mot inntekt, trygdeytelser og formue når fastsettingen av formues- og inntektsskatt (skattemeldingen) for det året du har fått støtte, er klar. Du kan ikke få stipend til forsinkelse utover ett år samtidig som du får trygd som er ment å dekke livsopphold.

Slik søker du

Samme hvilken ordning du søker om, må du først søke om støtte fra Lånekassen på vanlig måte på lanekassen.no. Du får ikke spørsmål om du har nedsatt funksjonsevne i søknaden. Vil du søke om tilleggsstipend, støtte for sommeren og/eller stipend til forsinkelse utover ett år, må du gjøre det slik:

Ordning

Trinn 1

Trinn 2

Trinn 3

Tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne

Fyll ut skjemaet "Tilleggsstipend for søkere med nedsatt funksjonsevne" (X-skjema). Du finner søknadsskjemaet her.

Få legen din eller en annen spesialist/fagperson med særlig kjennskap til din nedsatte funksjonsevne til å bekrefte på skjemaet at du

  • har nedsatt funksjonsevne
  • ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av nedsatt funksjonsevne 

Send inn 
X-skjemaet til: Lånekassen
Postboks 450 Alnabru
0614 Oslo

Støtte for sommeren

Fyll ut skjemaet "Stipend og lån for sommeren for søkere med nedsatt funksjonsevne" (Y-skjema). Du finner søknadsskjemaet her.

Få legen din eller en annen spesialist/fagperson med særlig kjennskap til din nedsatte funksjonsevne til å bekrefte på skjemaet at du

  • har nedsatt funksjonsevne 
  • ikke kan ha sommerjobb på grunn av nedsatt funksjonsevne

Send inn 
Y-skjemaet til: Lånekassen
Postboks 450 Alnabru
0614 Oslo

Forsinkelse utover ett år

Du må skrive et brev til Lånekassen der du forklarer hvorfor du søker om stipend til forsinkelse utover ett år.

Merk brevet med fødselsnummeret eller kundenummeret ditt.

Legg ved

  • dokumentasjon fra lærestedet som viser at du er forsinket fordi læringsmiljøet eller studiesituasjonen ved lærestedet ikke var tilpasset den nedsatte funksjonsevnen din
  • dokumentasjon fra Nav som viser at du ikke får støtte fra Nav til livsopphold

Send inn brevet og dokumentasjonen til: Lånekassen
Postboks 450 Alnabru
0614 Oslo

Søknadsfrister

  • Du må søke om støtte senest 15. november for høsten og 15. mars for våren.
  • Søknad om tillegssstipend ved nedsatt funksjonsevne i undervisningsåret må være kommet inn til Lånekassen før perioden du har søkt om lån og stipend er avsluttet.
  • Søknad om stipend og lån for sommeren må være kommet inn til Lånekassen senest 15. august den sommeren du søker støtte for. Hvis du avslutter utdanningen eller kurset ditt før 15. august, må søknaden være kommet inn til oss før utdanningen eller kurset er avsluttet.

Du får svar på søknaden tilsendt i posten

Når du søker om tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne, støtte på sommeren eller støtte til forsinkelse, blir svaret sendt i posten. Hvis du får slik støtte, må du signere og sende inn den signerte avtalen i posten. Du kan altså ikke signere elektronisk.