Slik fungerer omgjøring for annen utdanning

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 05.04.2019
Inntil 40 prosent av basisstøtten du har fått kan bli gjort om til stipend når du har bestått utdanning/studiepoeng.

For å få gjort om lån til stipend, må du oppfylle noen vilkår. Du kan ikke bo sammen med foreldrene dine eller ha inntekt og formue over grensene. Du må også bestå utdanningen/studiepoengene du har fått støtte til.

Du får omgjøringslån når du får støtte til utdanning

Når du får tildelt lån og stipend, får du basisstøtte. Denne støtten omfatter ikke andre stipend og lån, som for eksempel skolepengelån eller forsørgerstipend. 60 prosent av basisstøtten er et vanlig lån, som du uansett må betale tilbake. 40 prosent er et omgjøringslån, som kan bli gjort om til stipend etter hvert som du består studiepoeng.

Du kan se hvor mye du kan få omgjort i vedtaksbrevet om støtte eller under «omgjøring» på Dine sider.

Når skjer omgjøringen?

Vi må kontrollere inntekten og formuen din før vi kan gjøre om lån til stipend. Vi får automatisk tilsendt opplysninger om inntekten og formuen din fra skatteetaten hvert år når fastsettingen (likningen) er klar. Vi kan derfor ikke kontrollere inntekten din for 2019 før sommeren/høsten 2020. Det betyr at du får gjort om lån til stipend året etter du besto utdanningen din.

Har du inntekt over grensene, blir deler av omgjøringslånet ditt gjort om til vanlig lån, som ikke kan bli til stipend.

Du kan holde oversikten over hvor mye lån du har som kan bli gjort om til stipend på Dine sider under «omgjøring».

Du må fullføre utdanningen på normert tid for å få full omgjøring

Hvis du for eksempel får støtte til to års fagskoleutdanning og består utdanningen, får du gjort om omgjøringslån for to år. Blir du forsinket i utdanningen din, og for eksempel bruker tre år på å gjennomføre den toårige utdanningen, vil du ikke få gjort om lån til stipend for det året du brukte ekstra.

Hva er regnet som annen utdanning?

Du tar en annen utdanning hvis du er:

 • student ved fagskole
 • elev ved folkehøgskole
 • elev som tar videregående skole uten ungdomsrett
 • elev som tar grunnskole for voksne
 • student som tar forkurs ingeniør
 • elev ved bibelskole
 • elev som tar yrkessjåførutdanning

Hva er et omgjøringslån?

Et omgjøringslån er den delen av lånet ditt som kan bli gjort om til stipend, og tilsvarer 40 prosent av basisstøtten. Du må være borteboer for å få omgjøringslån. Du får informasjon om hvor mye omgjøringslån du har fått i vedtaksbrevet om stipend og lån. Lurer du på hvor mye lån du har fått gjort om til stipend, finner du dette på Dine sider.

Hva skjer hvis jeg blir forsinket?

Hvis du blir forsinket i utdanningen din, vil dette påvirke omgjøringen fra lån til stipend. Les mer om hva som skjer dersom du blir forsinket her.

Får jeg omgjøring hvis jeg ikke har bestått alt?

Hvis du får støtte til fulltidsutdanning både i høst- og vårsemesteret i 2019-2020, må du bestå utdanning tilsvarende 60 studiepoeng for å kunne få hele omgjøringslånet ditt gjort om til stipend. Dersom du, for eksempel, bare består 30 studiepoeng, kan du bare få halve omgjøringslånet gjort om til stipend.

I noen tilfeller kan du få omgjøring av lån til stipend selv om du ikke har bestått utdanning

Dette gjelder dersom:

 • du har fått sykestipend
 • du har fått foreldrestipend
 • du har blitt forsinket på grunn av funksjonshemming
 • du har hatt tillitsverv på fulltid i minst tre måneder i landsomfattende elev- eller studentorganisasjon
 • du har hatt praksis i frivillig studentdrevet rettshjelptiltak og derfor har fått fritak for et bestemt antall studiepoeng.

Du kan også få omgjort lån til stipend dersom du har søkt om sykestipend, men fått avslag fordi du får for høye sykepenger fra Nav.

Må jeg sende inn dokumentasjon på at jeg har bestått?

Lånekassen får automatisk eksamensdata fra læresteder i Norge. Derfor trenger du ikke å sende oss noe for å dokumentere at du har bestått.

Har du tatt et delstudium i utlandet, må du sende eksamensresultatene til ditt norske lærested, som vil rapportere disse videre til Lånekassen.

Studerer du i utlandet, må du sende inn resultatene til oss fordi vi ikke får resultatene direkte fra utenlandske læresteder.

Hvorfor har jeg fått en regning?

Du vil få regning fra oss før all omgjøringen er gjort. Det er fordi vi må vente på opplysninger om fastsettingen (likningen) som kommer året etter du har avsluttet utdanningen din. Du må enten betale regningene fra oss, eller søke om betalingsutsettelse.

Har du fått lån i 2019 som kan gjøres om til stipend, og du innfrir lånet før omgjøringen skjer, kan du få tilbakebetalt det beløpet som kunne vært gjort om til stipend når omgjøringen skjer sommeren/høsten 2020.

Rentene som er blitt lagt til det beløpet som blir gjort om til stipend, blir automatisk slettet.

Jeg har fått forsørgerstipend eller ekstrastipend

Forsørgerstipend ved omsorg for barn, og ekstrastipend ved nedsatt funksjonsevne blir behovsprøvd mot inntekt, trygdeytelser og formue. Har du hatt inntekt, trygd eller formue over våre grenser, kan hele eller deler av disse stipendene bli gjort om til lån.