Forslag til statsbudsjett 2016

Sist oppdatert: 07.10.2015
Regjeringen la i dag fram sitt forslag til statsbudsjett for 2016. Her finner du forslagene som angår Lånekassen.

Tildeling  

Økning i støttesatser
Basisstøtten for studenter i høyere utdanning og andre med støtte etter forskriftenes tredje del, er foreslått økt fra 10 092 kroner per måned til 10 408 kroner per måned, noe som tilsvarer en økning på 3,1 prosent i forhold til undervisningsåret 2015–2016. Øvrige støttesatser er foreslått økt med 2,5 prosent for undervisningsåret 2016–2017.   

Behovsprøving av bostipend for lærlinger, annen del  
Bostipend etter forskriftens annen del blir i dag ikke behovsprøvd, verken mot foreldreøkonomi eller egen inntekt. Kunnskapsdepartementet foreslår å innføre behovsprøving av bostipend til lærlinger med høy brutto inntekt. Lærlinger som tjener mer enn ca. 13 000 kroner brutto per måned, vil få redusert bostipendet. Av brutto inntekt over nevnte grense vil 60 prosent gå til fradrag.

Økning i egenandelen på reisestipend i Norge og Norden for studenter i høyere utdanning og andre med støtte etter forskriftens tredje del  

Egenandelen på reisestipend i Norge er foreslått økt med 500 kroner. For studenter i utlandet, vil støtte til reiser fra Norge til det utenlandske lærestedet ikke bli berørt av endringen.  

Samordning av ordningen med språklig tilretteleggingssemester og støtte til språkopplæring i utvalgte land
Kunnskapsdepartementet foreslår å samordne dagens ordning med tilretteleggingssemester og støtte til språkopplæring i Russland og Kina for å øke rekrutteringen til utdanning i ikke-engelsk språklige land. Departementet har følgende forslag:

  • Dagens tilretteleggingssemester, som i dag er en forsøksordning, utvides fra ett til to semestre og samordnes med dagens forsøksordning for språkkurs i Russland og Kina
  • Forsøksordningen med støtte til språkkurs i opptil to semestre gjøres permanent  
  • Innføring av rett til skolepenger for studenter på tilretteleggingssemesteret
  • Innføring av rett til støtte til tilretteleggingssemester for delstudenter  

 Justering av ordningen med stipend til forberedende språkkurs (språkstipend)
Departementet foreslår å øke dagens stipendsats på språkstipendet på 18 064 kroner med 2 000 kroner. Det skal være tillatt å ta språkkurset parallelt med hovedutdanningen. Kravet om at de ukentlige undervisningstimene skal fordeles over minst tre dager per uke fjernes.  

Justering av tilleggstipendordningen etter forskriftens fjerde del
Departementet foreslår å justere dagens tilleggsstipendordning ved å endre kvalitetskriteriene som ligger til grunn for å velge ut hvilke læresteder som inngår i ordningen. Nåværende liste over læresteder som kvalifiserer for tilleggsstipend, er satt sammen på grunnlag av ulike nasjonale kvalitetsrangeringer i Australia, Canada, Storbritannia og USA. I tillegg finnes det en såkalt utvidet tilleggsstipendliste, som omfatter noen enkeltutdanninger i disse og i tre andre land. Departementet foreslår i stedet å benytte de verdensomspennende rangeringslistene Academic Ranking of World Universities (ARWU) og The Times Higher Education World University Rankings (THE) for å velge ut hvilke institusjoner som skal være med i tilleggsstipendordningen. Basert på et gjennomsnitt av resultatene fra disse to listene skal alle bachelorgrader, mastergrader og ph.d-utdanninger ved et visst antall av de best rangerte institusjonene kvalifisere for tilleggsstipend i 2016–17.

Videre foreslår departementet

  • at listen over lærestedene som omfattes av ordningen skal revideres årlig.
  • å fjerne den såkalte utvidede tilleggsstipendlisten over enkeltutdanninger.

Forenklet prosess for å få godkjent nye samarbeidsprogram mellom norsk og utenlandsk videregående skole  
Departementet foreslår å gjøre godkjenningsordningen for samarbeidsprogram mellom norsk og utenlandsk videregående skole regelstyrt, slik at alle samarbeidsprogram som fyller fastsatte kvalitetskrav, automatisk vil bli godkjent for støtte i Lånekassen. Det vil som før fortsatt være Senter for internasjonalisering i utdanning som skal vurdere om vilkårene er oppfylt.

Utfasing av kvoteordningen (støtte og ettergivelse til statsborgere fra utviklingsland, landene på Vest-Balkan, land i Øst-Europa og Sentral Asia som er tatt opp ved en høyskole eller et universitet i Norge)
Kunnskapsdepartementet foreslår å avvikle kvoteordningen gradvis. Dette betyr at det ikke vil bli tatt opp nye studenter i denne ordningen fra og med høstsemesteret 2016. Studenter som allerede er i gang med en utdanning under kvoteordningen, vil ha rett til å fullføre denne med støtte fra Lånekassen. 

Tilbakebetaling

Rentefastsetting
Regjeringen ønsker å fastsette en ny modell for å fastsette rentene på utdanningslån. Modellen skal også brukes av Husbanken og Statens pensjonskasse. Formålet med endringen er å etablere en modell som speiler nivået på renter i rentemarkedet bedre enn gjeldende modell gjør. Den nye modellen er basert på data som blir rapportert inn til Finansportalen. Regjeringen tar sikte på at endringen vil ha effekt for de rentene i Lånekassen som tar til å gjelde fra 1. mars 2016. Ved innføringen skal rentenivået i Lånekassen bli omtrent som det ville vært dersom gjeldende modell hadde vært videreført.