Endringer i forskriftene for tilbakebetaling av studielån

Sist oppdatert: 11.01.2011
Kunnskapsdepartementet har fastsatt forskrifter for tilbakebetaling av studielån i 2011. Her er de viktigste forskjellene i forhold til forskriften som gjaldt i fjor.

Inntektsgrenser justert

Inntektsgrenser, satser og lignende er justert, slik de vanligvis blir hvert år.  

Rentetap eller rentegevinst når ny støtte blir tildelt

Fram til nå har ikke Lånekassen beregnet rentetap- eller rentegevinst for låntakere som avslutter fastrenteavtalen sin fordi de begynner i fulltids- eller deltidsutdanning i avtaleperioden og får nytt lån og/eller stipend. Dette er nå endret. Fra og med 2011 vil Lånekassen beregne rentetap og rentegevinst også for denne gruppen. Det blir beregnet rentetap eller rentegevinst som om hele gjelden var blitt innfridd. Departementet begrunner endringer med at det bør være like regler for renteberegning uavhengig av årsaken til avbruddet av fastrenteavtalen.  

Endringen vil gjelde for låntakere som søker støtte fra og med 1.1.2011. Hvis du har en fastrenteavtale nå, og har tenkt å søke støtte til ny utdanning, kan dette få konsekvenser siden fastrenteavtalen blir avbrutt ved tildeling av ny støtte. Dersom Lånekassen taper på at du avslutter avtalen før tiden, blir rentetapet lagt til gjelden din. Les mer om kostnader ved å avslutte en fastrenteavtale.

Rentesrente

Renter som ikke er betalte, skal nå settes rentebærende fire ganger i året i stedet for to. Dette medfører at kapitalisering av renter tilpasses de fire forfallene som Lånekassen har i året. Dette har bare betydning for låntakere som har ubetalte renter på det tidspunktet kapitaliseringen skjer (15. februar, 15. mai, 15. august og 15. november)