1 av 6 studenter har inntekt eller formue over Lånekassens fribeløp

Sist oppdatert: 25.04.2016
Lånekassen har gjennomført omgjøringen fra lån til stipend for studenter. 42 700 studenter får ikke fullt utdanningsstipend fordi de har hatt inntekt, trygd eller formue som er høyere enn fribeløpet i 2013.

Det tilsvarer cirka 1 av 6 av de 266 400 studentene Lånekassen innhentet likningsopplysninger for.

– 28 700 studenter får redusert utdanningsstipend på grunn av inntekt over fribeløpet, 8 300 på grunn av formue over beløpsgrensa og 6 200 på grunn av trygdeytelser over beløpsgrensa i 2013, sier Liv Simonsen, fagdirektør i Lånekassen.

Nytt tidspunkt for omgjøring

Basisstøtten til studenter i høyere og annen utdanning utbetales som lån, men inntil 40 prosent av beløpet kan bli gjort om til utdanningsstipend etter bestått eksamen, forutsatt at studenten har vært borteboer og at inntekt og formue ikke har oversteget de fastsatte beløpsgrensene (fribeløpene).

– Lånekassen innhenter likningsopplysninger fra skatteetaten for alle studenter som får støtte og som bor borte. Alle fulltidsstudenter får like mye utbetalt i basisstøtte. Det er ikke slik at de med inntekt og formue over fribeløpene får mindre penger, men de får en mindre del av lånet omgjort til stipend, påpeker Liv Simonsen.

Til og med 2012 fikk studentene omgjøring fra lån til utdanningsstipend fortløpende etter bestått eksamen, for så eventuelt å få gjort om hele eller deler av stipendet til lån igjen på grunn av inntekt, trygd eller formue over fribeløpet. Fra og med 2013 skjer behovsprøving mot likningsopplysninger og omgjøring fra lån til utdanningsstipend for beståtte eksamener i én omgang.

– Studentene kjenner beløpsgrensene

I 2013 kunne studenter som fikk støtte fra Lånekassen hele året, ha 151 216 kroner i person- og kapitalinntekt og fortsatt få fullt utdanningsstipend. Fribeløpet for formue i 2013 var på 344 021 kroner.

– Studenter flest kjenner beløpsgrensene, og vi tror de som ikke får fullt utdanningsstipend fordi de har hatt for høy inntekt eller formue, er klar over at de har oversteget fribeløpene. De som ønsker å jobbe mer enn fribeløpet gir rom for, kan selvsagt gjøre det – det har ingen annen konsekvens enn at de får en mindre del av lånet omgjort til stipend, sier Simonsen.

Redusert forsørgerstipend

I tillegg til utdanningsstipendet blir forsørgerstipend til studenter med barn og ekstrastipend til studenter med nedsatt funksjonsevne behovsprøvd. 14 700 studenter har fått redusert forsørgerstipend eller redusert ekstrastipend på grunn av inntekt, trygd eller formue over fribeløpene i 2013.

Totalt fikk 48 500 studenter redusert stipend (utdanningsstipend, forsørgerstipend og/eller ekstrastipend til studenter med nedsatt funksjonsevne) på grunn av inntekt, formue eller trygd over fribeløpet i 2013.

Fakta om studentenes inntekt og formue:

  • Basisstøtten til studenter i høyere utdanning blir utbetalt som lån. Studenter som bor borte kan få inntil 40 prosent av lånet gjort om til utdanningsstipend, dersom de har bestått eksamen / fullført utdanning og inntekt/formue/trygd ikke har oversteget Lånekassens beløpsgrenser. Omgjøringen skjer etter at Lånekassen har fått likningsopplysninger fra skatteetaten, vanligvis om høsten året etter at studenten besto eksamen eller fullførte utdanningen. Studenter som bor sammen med foreldrene sine, har ikke rett på utdanningsstipend.
  • I tillegg til utdanningsstipendet kan også forsørgerstipend og ekstrastipend til studenter med nedsatt funksjonsevne bli redusert på grunn av inntekt, formue eller trygd. Forsørgerstipendet behovsprøves i tillegg mot ektefelles inntekt. Fra våren 2013 blir stipendene behovsprøvd i denne rekkefølgen: ekstrastipend til studenter med nedsatt funksjonsevne, forsørgerstipend og utdanningsstipend. Totalt fikk 48 500 studenter redusert stipend (utdanningsstipend, forsørgerstipend og/eller ekstrastipend til studenter med nedsatt funksjonsevne) på grunn av inntekt, formue eller trygd over fribeløpet i 2013.
  • Stipendet blir redusert med fem prosent per måned av inntekt over beløpsgrensen. Stipendet blir redusert med to prosent per måned av den delen av formuen som er over grensene for enslig søker, og én prosent per måned av den delen av formuen som er over grensene for gift søker / samboer med felles barn.
  • 11 600 studenter tjente over 400 000 kroner i 2013. Studenten med høyest inntekt tjente 5,8 millioner kroner. 800 studenter hadde mer enn 3 millioner kroner i formue i 2013. Studenten med høyest formue hadde 1,17 milliarder kroner.
  • I 2015 er fribeløpet for person- og kapitalinntekt 162 769 kroner ved støtte hele kalenderåret, og 406 923 kroner ved støtte i sju måneder eller mindre i kalenderåret. Formuesgrensa er på 370 304 kroner, for gifte eller samboere med felles barn er formuesgrensa 711 200 kroner.

Les mer om inntekt og formue på lanekassen.no