Organisasjonen

Sist oppdatert: 19.06.2020

Lånekassen er et statlig forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). Lånekassen ledes av et styre oppnevnt av KD. Styret består av åtte faste medlemmer, der to er elev- og studentrepresentanter og to er ansattrepresentanter. Styret skal, på vegne av departementet, følge opp virksomheten og kontrollere at Lånekassen utfører oppgavene sine i samsvar med KDs styringssignaler og retningslinjer.

 • Lånekassen har hovedkontor i Oslo og distriktskontorer i Bergen, Stavanger, Trondheim og Ørsta.
 • Ved utgangen av 2019 hadde Lånekassen 318 fast ansatte.
 • Driftsutgiftene i 2019 var på 405,4 millioner kroner.

Nøkkeltall i 2019

 • Lånekassen hadde ved årsskiftet (31.12.2019) 1 133 400 aktive kunder.
 • 414 700 elever, studenter og lærlinger søkte om lån og stipend for undervisningsåret 2018–2019.
 • Det kom inn 859 000 søknader om utdanningsstøtte, betalingsutsettelse, sletting av renter og sletting av lån i 2019.
 • Lånekassen delte ut 31,8 milliarder kroner i lån og stipend i 2018–2019.
 • Utlånsporteføljen er på 194,6 milliarder kroner.

Se også Lånekassens årsrapport for 2019.

Historie

 • Lånekassen ble etablert i 1947, i forlengelsen av en rekke velferdsordninger for studenter.
 • Fra siste halvdel av 1950-tallet ble det også gitt støtte til elever i videregående opplæring.
 • Fra slutten av 1950-tallet ble det en stor vekst i antall studenter i høyere utdanning, med to perioder der veksten var særlig sterk: på 1960-tallet og fra midten av 1980-tallet.
 • I 1980- og 1990-årene ble det utviklet store datasystemer for massehåndtering av søknader.
 • I 2001 ble det mulig å søke om støtte digitalt.
 • I 2003 ble støtten lagt om i forbindelse med kvalitetsreformen i høyere utdanning, og studentene fikk utbetalt lån som kunne gjøres om til utdanningsstipend basert på beståtte studiepoeng.
 • I 2005 ble det åpnet for digital signering av gjeldsbrev.
 • Fra 2006 har Lånekassens kunder kunnet lese vedtak og informasjonsbrev i en sikker digital postkasse på Dine sider på lanekassen.no.
 • Fra 2009 måtte alle som søkte om stipend og lån, gjøre det digitalt.
 • Fra 2013 har kundene kunnet signere avtaler om støtte digitalt med BankID på Dine sider.
 • I perioden 2004–2015 gjennomførte Lånekassen fornyelsesprogrammet LØFT, der utskifting av IKT-løsningen var det mest omfattende prosjektet. Mål for fornyelsen var bedre og mer målrettet informasjon til kunder og samarbeidspartnere, økt selvbetjening og automatisering, og økt effektivisering. Effektene ble kortere behandlingstid, mer automatisert saksbehandling, økt datafangst, nye arbeidsmåter og systemer, og digitalisering av kundedialogen.
 • Lånekassens kunder er i dag så godt som heldigitale: Elever og studenter søker om støtte digitalt og får vedtaket om støtte i postkassen på Dine sider. Så og si alle studentene signerer avtalen om støtte digitalt. Også tilbakebetalerne utfører de fleste oppgaver selv på Dine sider.

 Se også filmen om Lånekassens historie.