Om fagfornyelsen og klargjøring av søknader for voksne elever

Sist oppdatert: 06.08.2020
Fra høsten 2020 blir alle læreplaner i videregående opplæring fornyet. Det blir en trinnvis innføring hvor læreplaner for Vg1 begynner å gjelde fra august 2020, mens læreplaner for Vg2 og Vg3 innføres senere.

I en overgangsperiode vil dere derfor få opp fag både fra gammel (LK06) og ny læreplan (LK20) når dere klargjør søknader fra voksne elever i arbeidsflaten.  

For elever som startet på utdanningen sin før høsten 2020 skal dere som en hovedregel oppgi fag fra gammel læreplan (LK06). Unntaket er felles programfag på Vg1. Her skal dere inntil videre oppgi fag fra ny læreplan (LK20). Les mer om dette under «Elever som startet på utdanningen før høsten 2020 og har tatt/skal ta felles programfag på Vg1».

For elever som starter på utdanningen høsten 2020 oppgir dere fag etter ny læreplan (LK20) på Vg1. Dersom eleven skal ta fag fra flere nivå, oppgir dere Vg2- og Vg3-fag fra gammel læreplan (LK06). 

I enkelte tilfeller må dere i en overgangsperiode velge fag fra gammel læreplan på Vg1 selv om eleven får opplæring i faget etter ny læreplan. Se retningslinjer i eksemplene som vi viser til nedenfor. Det er viktig at dere leser retningslinjene før dere skal klargjøre søknader for voksne elever.

Elevene kan følge ulike utdanningsløp for å oppnå generell studiekompetanse. Eksempler på utdanningsløp som er vanlig innenfor voksenopplæring er: 
Generell studiekompetanse etter 23/5-regelen (six-pack/påbygging for voksne)
Påbygging til generell studiekompetanse 30-timerskurs

Elever som startet på utdanningen før høsten 2020 og har tatt/skal ta felles programfag på Vg1

For elever som startet på utdanningen sin før høsten 2020 skal dere som en hovedregel oppgi fag fra gammel læreplan (LK06). Unntaket er felles programfag på Vg1. Her skal dere inntil videre oppgi fag fra ny læreplan (LK20), da Vg1-fagene fra gammel læreplan (LK06) ikke er tilgjengelige. 

Dersom eleven har søkt lån og stipend i Lånekassen tidligere, og har tatt/skal ta felles programfag på Vg1, må dere fylle ut fagene på nytt selv om eleven står oppført med korrekt programområde. Det gjør dere på følgende måte:

I oppsummeringsbildet skal dere endre programområdet (dersom det har skjedd andre endringer siden i fjor, f.eks. at eleven har fått ny sluttdato, endrer dere på det først).

I lista over programområder velger dere et annet programområde enn det eleven går på. Deretter velger dere riktig programområde igjen. På den måten nullstilles søknaden, og dere kan starte utfyllingen av fagene.
Under felles programfag Vg1, ser dere at det kun er mulig å velge fag fra ny læreplan (LK20). Huk av for disse, selv om eleven egentlig tar fag fra gammel læreplan (LK06). Så lenge timetallet er riktig, har det ikke noen betydning for eleven hvilken læreplan fagene kommer fra. 

I lista over programområder velger dere et annet programområde enn det eleven går på. Deretter velger dere riktig programområde igjen. På den måten nullstilles søknaden, og dere kan starte utfyllingen av fagene.

Under felles programfag Vg1, ser dere at det kun er mulig å velge fag fra ny læreplan (LK20). Huk av for disse, selv om eleven egentlig tar fag fra gammel læreplan (LK06). Så lenge timetallet er riktig, har det ikke noen betydning for eleven hvilken læreplan fagene kommer fra. 

Generell studiekompetanse etter 23/5-regelen (sixpack-kurset)

Utdanningen består av seks fag som elevene tar for å få godkjent generell studiekompetanse. Disse elevene kan ha ulik bakgrunn, for eksempel arbeidspraksis eller utdanning. 

For elever som går på dette kurset, skal dere i en overgangsperiode kun oppgi fag fra gammel læreplan (LK06), selv om enkelte av elevene kanskje følger ny læreplan i noen fag. Dette gjelder uavhengig av om eleven startet på utdanningen før høsten 2020, eller om eleven starter på utdanningen sin studieåret 2020-2021.    

Slik klargjør dere søknaden

Dersom dere i en tidligere søknad har meldt inn start- og sluttdato og fag/årstimer for hele utdanningsløpet til eleven, vil dere se disse opplysningene i oppsummeringsbildet i klargjøringssaken. Etter å ha sjekket opplysningene i oppsummeringsbildet, trykker dere Send inn hvis det ikke er endringer i start- og sluttdato, og fag/årstimer som dere tidligere har meldt inn. 

Hvis start- og sluttdato er endret og/eller antall fag som eleven skal ta er endret, må dere korrigere opplysningene som ble meldt inn tidligere før dere trykker Send inn.  

Dersom skolen tidligere ikke har meldt inn opplysninger om eleven, skal dere oppgi følgende: 

 • Utdanning: Voksenopplæring, studiespesialisering 
 • Utdanningsperiode: oppgi start- og sluttdato for hele den planlagte utdanningen til eleven. 
 • Utdanningsprogram: Et av yrkesfagene fra gammel læreplan, for eksempel elektrofag. Hvis dere ikke vet hvilket utdanningsprogram eleven har tatt tidligere, kan dere velge et tilfeldig. 
 • Avsluttende nivå: Vg3 
 • Programområde: Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram. Selv om eleven har en annen bakgrunn enn yrkesfaglig utdanning, skal dere velge dette programområdet. 
 • Huk av for fagene som eleven skal ta. Her skal dere kun velge fag fra gammel læreplan (LK06). Se illustrasjoner som viser oversikt over fag, nivå og årstimer (totalt 1121 årstimer).
Utdanningen består av seks fag som elevene tar for å få godkjent generell studiekompetanse. Disse elevene kan ha ulik bakgrunn, f.eks. arbeidspraksis eller utdanning.
Skolen må velge følgende i elevens søknad i arbeidsflaten for lærestedene:
Utdanning: Voksenopplæring, studiespesialisering
Utdanningsprogram: Et av yrkesfagene, for eksempel elektrofag. (Du trenger ikke kjenne til hvilket utdanningsprogram eleven har tatt tidligere. Velg et tilfeldig.)
Avsluttende nivå: Vg3
Programområde: Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram. NB! Selv om eleven har en annen bakgrunn enn yrkesfaglig utdanning, skal dere velge dette programområdet.
Huk av for fagene som eleven skal ta. Se skjermdumper nedenfor som viser oversikt over fag, nivå og årstimer (totalt 1121 årstimer).

Huk av avsluttende nivå og velg programområde

Elever som starter på utdanningen høst 2020 og skal ta fag fra flere nivå

Dersom eleven starter med norsk på yrkesfag høst 2020 og skal ta utdanningen over to år, må du lese veiledningen som du finner under «Elever som starter med faget norsk yrkesfag høst 2020 og skal ta hele utdanningen over to år».

For elever som ikke skal ta norsk yrkesfag gjelder følgende:

Elever som starter på utdanningen sin høsten 2020 kan ta fag både fra ny og gammel læreplan. I klargjøringssaken skal dere oppgi fag både etter ny (LK20) og gammel læreplan (LK06) dersom eleven får opplæring etter begge.

Når dere oppgir fag, huk av på følgende måte:

 • Fra ny læreplan (LK20): Vg1-fag
 • Fra gammel læreplan (LK06): Vg2- og Vg3-fag

Eksempel: Eleven skal ta fellesfag fra Vg1/Vg2 og felles programfag fra Vg3 (programområde Helsesekretær)

 • Vg1: Huk av for fagene under LK20 (ny læreplan)
 • Vg2 og Vg3: Huk av for fagene under LK06 (gammel læreplan)

Siden faget engelsk blir tilbudt på Vg1 etter nye læreplaner for yrkesfag skal du ikke huke av for engelskfaget på Vg2.


Dersom eleven avslutter fag på Vg1 i høstsemesteret 2020, må dere velge fag fra gammel læreplan (LK06) fordi første mulige eksamen etter nye læreplaner er våren 2021. Elever som skal avslutte fagene høst 2020 skal følge gammel læreplan.

Dersom eleven starter på et av de nye utdanningsprogrammene

Dersom eleven starter på et av de nye utdanningsprogrammene som er innført i forbindelse med fagfornyelsen, må dere velge to programområder for å kunne oppgi fag fra Vg2 og Vg3.

 • Velg det nye programområdet som hovedområde. Her vil dere bare få opp Vg1-fag etter ny læreplan, huk av for disse.
 • Velg et av de gamle, tilsvarende utdanningsprogrammene, som «Programområde 2». Her oppgir dere fag som eleven skal ta på Vg2, og eventuelt Vg3.
 • Når dere angir avsluttende nivå, velg Vg1.

Elever som starter med faget norsk yrkesfag høst 2020 og skal bruke mer enn ett år på faget

For elever som skal bruke mer enn ett år på norskfaget må dere i klargjøringssaken huke av for norsk på Vg1, og norsk på Vg2, etter gammel læreplan (LK06) i studieåret 2020-2021.

Eksempel: Eleven skal ta felles programfag på Vg1 og Vg2, i tillegg til fagene engelsk og norsk. Startdato for utdanningen er 16. august 2020 og sluttdato for utdanningen er 15. juni 2022 (to år).

Når dere oppgir fag, huk av på følgende måte:

 • Fra ny læreplan (LK20): alle Vg1-fag, med unntak av norskfaget.
 • Fra gammel læreplan (LK06): Alle felles programfag fra Vg2, tillegg til norskfaget på Vg1 og Vg2.

Finner du ikke riktig årstimer/nivå på faget som eleven skal ta?

Det er mulig å blande fag fra studiespesialisering og yrkesfaglige programområder, som for eksempel six-pack-kurset. Da må du gjøre følgende: 

Da må du gjøre følgende: 
«Skal eleven ta fag fra andre utdanningsprogram?» Svar «Ja»
Velg nivå (Vg1 , Vg2 eller Vg3)
Huk av for de fagene som eleven skal ta innenfor de ulike programområdene. 
 • «Skal eleven ta fag fra andre utdanningsprogram?» Svar «Ja».
 • Velg nivå (Vg1, Vg2 eller Vg3).
 • Huk av for de fagene som eleven skal ta innenfor de ulike programområdene.