Ny forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte

Sist oppdatert: 16.04.2020
Ny forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge tredde i kraft 15. april 2020. Samtidig ble rundskriv F-01–19 opphevet.

Forskriften regulerer vilkårene for at Lånekassen skal kunne godkjenne utdanninger i Norge for utdanningsstøtte, på bakgrunn av søknad fra lærestedene som tilbyr utdanningene. Vilkårene gjelder inntil de blir opphevet. Vedtak om godkjenning for utdanningsstøtte skal gjelde inntil vilkårene ikke lenger er oppfylt.

Den nye forskriften er ment å øke forutsigbarheten, tilgjengeligheten og brukervennligheten for lærestedene og søkerne. Forskriften inneholder og viderefører vilkårene for godkjenning som var regulert i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2019-2020. I tillegg reguleres:

  • Varigheten av retten til lån og stipend for søkerne, dersom utdanningen ikke lenger oppfyller vilkårene for å bli godkjent.
  • Lærestedenes plikt til å melde fra om vesentlige endringer i utdanningene som kan ha betydning for godkjenningen.

Forskriften finner du her 

Regulering av konsekvensene dersom en utdanning mister godkjenningen 

Tidligere har ikke konsekvensene av at en utdanning mister godkjenningen vært regulert i forskriftene. I den nye forskriften § 2 tredje ledd fremgår det at retten til lån og stipend skal vare ut påbegynt semester hvis utdanningen ikke lenger oppfyller vilkårene for godkjenning.

Godkjenninger uten tidsbegrensning og plikt til medvirkning fra lærestedene

Vilkårene for godkjenning for utdanningsstøtte i den nye forskriften, er videreført fra forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2019-2020. Det som er nytt, er at godkjenningsvedtakene skal gjelde inntil vilkårene ikke lengre er oppfylt.

Alle læresteder som tilbyr utdanninger som er godkjent for utdanningsstøtte i Lånekassen, har plikt til å medvirke til gjennomføringen av utdanningsstøtteordningene, se utdanningsstøtteloven § 21. Lærestedene må blant annet melde fra fortløpende om vesentlige endringer i utdanningene som kan ha betydning for godkjenningene, se forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge § 6. Lærestedene må selv foreta en konkret vurdering av  hvilke endringer de mener kan ha betydning for godkjenningen.

I tillegg vil det fortsatt være nødvendig at lærestedene gir annen informasjon om utdanningene etter retningslinjer fra Lånekassen. Dette skal bidra til å sikre en korrekt forvaltning av utdanningsstøtteordningene. Ved innføring av ny forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte oppheves Rundskriv F-01–19.  Lånekassen overtar ansvaret for å informere lærestedene om innholdet i medvirkningsplikten.