Endringer i Lånekassens regler fra 2017–2018

Sist oppdatert: 21.03.2017
Kunnskapsdepartementet fastsatte 10. mars forskriften for tildeling av utdanningsstøtte for 2017–2018. Her er en oversikt over de viktigste endringene for utdanning i Norge.

Endringene gjelder fra og med undervisningsåret 2017–2018 og du kan lese hele forskriften her.

Du kan lese om endringer i reglene for utlandet her.

Basisstøtte

Basisstøtten for elever og studenter med rett til støtte etter forskriftens tredje del, er økt fra 10 395 kroner per måned til 10 634 kroner per måned. Se § 25-1 i forskriften.

Opptrapping til 11 måneder med studiestøtte

Stortinget har vedtatt en plan om å trappe opp utdanningsstøtten gradvis fra 10 til 11 måneder. Det skal skje over fire år, fra 2017 til 2020. 

Stortinget har vedtatt at studenter får studiestøtte i

  • 10 måneder + 1 uke for undervisningsåret 2016–2017
  • 10 måneder + 2 uker for undervisningsåret 2017–2018

Den siste uken for 2017–2018 får du under forutsetning av at Stortinget bevilger penger til det i statsbudsjettet for 2018. Videre opptrapping for 2019 og 2020 vil ikke bli avgjort før i desember 2018 og desember 2019. Se § 8-8 i forskriften.

Opptrappingen til 11 måneder støtte gjelder kun fulltidsstudenter som tar høyere utdanning og fagskole, og som er i utdanning hele vårsemesteret.

Reisestipend i Norge og Norden fjernes

Ordningen med reisestipend i Norge og Norden etter forskriftens tredje del er fjernet. Studenter som tar utdanning i land utenfor Norden, har nå bare rett til støtte til reiser utenfor Norge. Se § 30-1 i forskriften.

Frist for å sende inn opplysninger endres

Fristen for å sende inn opplysninger til Lånekassen, som søkeren enten er bedt om å sende inn, eller som søkeren sender inn på eget initiativ, er endret. Søkeren må fra høsten 2017 sende inn slike opplysninger før søkerens støtteperiode er avsluttet for at de skal føre til ny behandling. Se § 14-2 i forskriften.

Unntak ved behovsprøving mot økonomien til forsørgerne

Det kan ved behovsprøving av grunnstipendet ses bort fra avkastning av søkerens formue og av formue til søkerens søsken dersom formuen forvaltes av fylkesmannen.

Det kan ved samme behovsprøving ses bort fra inntekten til en av eller begge forsørgerne når:

-forsørger er i frivillig eller tvungen rettslig gjeldsordning eller utenrettslig gjeldsordning
-forsørger mangler bidragsevne og dette er dokumentert fra Nav
-søkeren ikke kan få tilskudd av forsørgerne av særlig tyngende sosiale grunner

Se § 19-1 og § 19-4 i forskriften.

Støtte til skolepenger ved privat flygerutdanning

Søkere som tar privat trafikkflygerutdanning i Norge som er offentlig godkjent, har rett til et ekstralån til dekning av skolepenger på opptil 350 000 kroner per undervisningsår, i maksimalt to år. Lån blir bare gitt for det beløpet søkeren skal betale i skolepenger. Se § 30-1 i forskriften.

Flyktningstipend behovsprøves etter inntekt og formue

Flyktningstipendet skal behovsprøves mot inntekt og formue for søkere med rett til støtte etter tredje del.
Se § 41-5 i forskriften.