Grunnskoleopplæring

Sist oppdatert: 03.04.2018
Informasjon om Lånekassens støtteordninger for voksne som tar grunnskoleopplæring.

Nye regler fra 2018–2019

Lånekassen kan fra og med undervisningsåret 2018–2019 gi støtte til elever som tar grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 4A-1 andre ledd. Dette er elever som har fullført grunnskolen, og har ungdomsrett, men som trenger mer grunnskoleopplæring for å kunne fullføre videregående opplæring. Disse elevene får støtte etter andre del i Lånekassens forskrifter. 

Hvem får støtte til grunnskoleopplæring?

Lånekassen gir støtte til voksne som tar grunnskoleopplæring, og som har rett til slik opplæring etter § 4A-1 i opplæringsloven. Man kan få støtte til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 4A-1 så lenge man har denne retten, men likevel ikke i mer enn fire år. 

Voksne som tar grunnskoleopplæring, må bruke nettsøknaden for høyere og annen utdanning

Krav til undervisningsopplegget

For å ha rett til stipend og lån må elevene delta på opplegg med organisert klasseromsundervisning og ha minimum ti undervisningstimer per uke. Det er du som bekrefter disse opplysningene når du klargjør søknader på arbeidsflaten.

Les mer om hva som skjer dersom eleven får mindre studiebelastning, avbryter eller ikke består utdanningen.

Hvor mye penger kan elevene få?

Hvor mye elevene kan få i støtte til å ta grunnskoleopplæring, er avhengig av hvor mange undervisningstimer de har i uka (studiebelastning), og hvilken type støtte de har søkt om. I søknadsskjemaet velger elevene om de søker om stipend, stipend og et begrenset lån eller stipend og maksimalt lån.  

Støtten blir utbetalt hver måned, til vanlig den 15. 

Dette har innvirkning på hvor mye penger elevene kan få:

Studiebelastning

 • Elever i grunnskoleopplæring kan få støtte til fulltidsutdanning hvis de har minimum 20 undervisningstimer per uke. 
 • Elever som har fra 10 timer til 19 undervisningstimer, kan få støtte til deltidsutdanning.
 • Elever som har mindre enn 10 undervisningstimer per uke, kan ikke få støtte.

Stipend

Hvis eleven søker bare om stipend, får han/hun utbetalt til sammen 42 536 kroner i basisstøtte for hele undervisningsåret 2017–2018.

Støtten (stipendet) blir først gitt som lån («omgjøringslån»), som senere kan bli gjort om til stipend. Lånet kan bare bli gjort om til stipend hvis alle disse tre vilkårene er oppfylt:

 • Eleven bodde ikke sammen med foreldrene sine. (Unntak: Hvis eleven var gift eller hadde barn som han/hun bodde sammen med, får han/hun omgjøring selv om han/hun bodde sammen med foreldrene sine.)
 • Eleven besto utdanningen han/hun fikk støtte til.
 • Eleven hadde ikke inntekt, trygd eller formue over grensene. Det er ulike beløpsgrenser for inntekt og trygd. Dere finner beløpsgrensene på lanekassen.no/inntektogformue.

Lånekassen gjør om lån til stipend på grunnlag av de opplysningene om faglige resultater / fullført utdanning som blir sendt inn fra lærestedet.

Vær oppmerksom på at eleven kan bli stående igjen med lån dersom ikke alle vilkårene er oppfylt, selv om han eller hun bare har søkt om stipend.

Lån og stipend

Hvis eleven søker om både stipend og lån, kan han/hun få til sammen 106 340 kroner i basisstøtte for hele undervisningsåret 2017–2018.

På sidene for høyere og annen utdanning finner dere mer informasjon om hvor mye eleven kan få i lån og stipend.

Basisstøtten består bare av lån, men inntil 40 prosent av dette lånet (kalt omgjøringslån) kan senere gjøres om til stipend. Lånet kan bare bli gjort om til  stipend hvis alle disse tre vilkårene er oppfylt:

 • Eleven bodde ikke sammen med foreldrene sine. (Unntak: Hvis eleven var gift eller hadde barn som han/hun bodde sammen med, får han/hun omgjøring selv om han/hun bodde sammen med foreldrene sine.)
 • Eleven besto utdanningen han/hun fikk støtte til.
 • Eleven hadde ikke inntekt, trygd eller formue over grensene.  Det er ulike beløpsgrenser for inntekt og trygd. Dere finner beløpsgrensene her.

Flyktningstipend

Lånekassen vurderer retten til flyktningstipend ut fra opplysningene eleven gir i søknaden, og de skal ikke sende inn en egen søknad om flyktningstipend i tillegg til den vanlige søknaden om støtte.

Dersom en elev får flyktningstipend, blir hele støtten utbetalt som stipend, unntatt lån til dekning av skolepenger. 

Alle vilkårene må være oppfylt for at eleven skal ha rett til flyktningstipend:

 • Eleven er en utenlandsk statsborger som har fått beskyttelse (asyl) i Norge. Eleven må være registrert med flyktningstatus hos Utlendingsdirektoratet (UDI).
 • Eleven tar vanlig videregående opplæring eller grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 4A-1 i Norge

Eleven har ikke rett til flyktningstipend i perioder han/hun får introduksjonsstønad. Dere finner mer informasjon om flyktningstipend her, og dere finner den samme informasjonen på engelsk her.