Lærestedets oppgaver

Sist oppdatert: 21.04.2020
Her finner du informasjon om hvilke oppgaver for eksempel nettskoler, studieforbund og bibelskoler må utføre, slik at elevene/studentene får lån og stipend som de har rett til fra Lånekassen.

Hvis lærestedet også tilbyr en annen type utdanning, for eksempel videregående opplæring, fagskoleutdanning eller universitet- og høyskoleutdanning, må du i tillegg lese informasjonen som gjelder den typen utdanning.

Alle læresteder som tilbyr utdanning som er godkjent for utdanningsstøtte i Lånekassen, har plikt til å medvirke til gjennomføringen av utdanningsstøtteordningene. Les mer i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge (§ 6).

Plikt til medvirkning

Alle læresteder som tilbyr utdanning som er godkjent for utdanningsstøtte i Lånekassen, har plikt til å medvirke til gjennomføringen av utdanningsstøtteordningene, se utdanningsstøtteloven § 21. Lærestedene må blant annet melde fra fortløpende om vesentlige endringer i utdanningene som kan ha betydning for godkjenningen, se forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge § 6. Lærestedene må selv foreta en konkret vurdering av hvilke endringer de mener kan ha betydning for godkjenningen.

Lån og stipend etter forskriftens del 3 

Rapporter til Lånekassen

Klargjør søknader på arbeidsflaten

Før Lånekassen kan behandle enkelte søknader, må dere gi eller bekrefte opplysninger i disse søknadene. Dette kaller vi å klargjøre en søknad.

Ved noen læresteder sendes alle søknadene til arbeidsflaten for klargjøring, mens ved andre læresteder sendes bare enkelte søknader til arbeidsflaten.

Frammøte

Ved semesterstart høst og vår må dere rapportere at eleven/studenten har møtt fram på lærestedet og begynt å følge undervisningen. Les mer om hvordan dere rapporterer frammøte her.

Avbrudd og endring

Dere må melde fra fortløpende til Lånekassen om endringer som kan påvirke lånet og stipendet til eleven/studenten.

Rapporter fullført utdanning

Dere må rapportere fullført utdanning (eksamensdata) til Lånekassen. På arbeidsflaten kan dere lese mer om hvordan dere rapporterer dette.

Gjelder bibelskoler

Fristen for å rapportere eksamensdata er 1. juli.

Gjelder studieforbund og nettskoler

Fylkeskommunene rapporterer eksamensdata for elever som tar fag som følger offentlig godkjente læreplaner etter Kunnskapsløftet.

Utdanninger som dere tilbyr i samarbeid med høgskoler/universitet, skal rapporteres av den høgskolen / det universitetet som har ansvaret for eksamen.

Dere skal altså bare rapportere eksamensdata for de utdanningene som dere selv har eksamensrett for.

Eksisterende utdanninger

  • Én gang i året må dere sende oss melding om hvilke utdanninger dere har fått godkjenning for i Lånekassen tidligere, og som dere skal fortsette å tilby det kommende studieåret. Vi sender dere melding om dette på arbeidsflaten for læresteder i januar.
  • På arbeidsflaten kan dere lese mer om hvordan dere rapporterer inn utdanninger.

Opprett ny utdanning

Dersom dere skal opprette en ny utdanning, må dere søke om støtterett. Les mer om hvordan dere søker om støtterett her.