Har eleven rett til støtte til fulltidsutdanning?

Sist oppdatert: 19.02.2016
Lånekassen gir støtte ut fra hvilken studiebelastning eleven har. I enkelte tilfeller gjør vi unntak fra dette og gir fulltidsstøtte selv om eleven tar utdanning på deltid.

Omvalgselever

Elever i videregående opplæring som foretar omvalg som utvider retten til videregående opplæring, har rett til full støtte, selv om de har fritak for fag de har bestått tidligere. Du skal derfor ikke melde inn redusert studiebelastning for disse.

Omvalg betyr at eleven velger et annet utdanningsprogram eller programområde enn det han/hun har begynt på. For å ha rett til omvalg må eleven ha ungdomsrett. Hvis eleven tar samme utdanningsprogram eller programområde om igjen, regnes det ikke som omvalg.

Les mer om behandling av omvalgselever her.

Minoritetsspråklige elever som ikke følger undervisning i obligatorisk fremmedspråk

Enkelte minoritetsspråklige elever får ikke undervisning i morsmålet sitt på grunn av manglende tilbud ved skolen og må ta eksamen som privatist.

Lånekassen anser disse elevene som fulltidselever, og du skal derfor ikke melde inn redusert studiebelastning for disse.

Utvidet rett til videregående opplæring

Elever med individuell opplæringsplan (IOP)

Elever som har rett til spesialundervisning og individuell opplæringsplan (IOP) etter opplæringsloven, har rett til fulltidsstøtte, selv om de tar utdanningen på deltid. Du skal derfor ikke melde inn redusert studiebelastning for disse elevene.

Elever uten individuell opplæringsplan (IOP)

Elever som har utvidet rett til videregående opplæring for eksempel på grunn av sykdom, men som ikke har rett til spesialundervisning og individuell opplæringsplan (IOP) etter opplæringsloven, har bare rett til støtte til de fagene som de faktisk tar.

Dersom disse elevene har søkt om støtte til fulltid, men tar fag som bare gir rett til deltidsstøtte, må du melde inn endret studiebelastning på arbeidsflaten.

Utvidet rett på grunn av særskilt språkopplæring

Elever som har utvidet rett til videregående opplæring etter opplæringslova § 3-1 på grunn av rett til særskilt språkopplæring etter opplæringslova § 3-12, får fulltidsstøtte.

Elever som har fritak fra kroppsøving

Elever med ungdomsrett som har vedtak om fritak fra opplæring i kroppsøving på særskilt grunnlag, har rett til full støtte fra Lånekassen dersom alle andre vilkår er oppfylt. Du skal derfor ikke melde inn redusert studiebelastning for disse elevene.

Elever som har fritak fra vurdering med karakter i kroppsøving, må delta i opplæringen for å ha rett til full støtte. 

Elever som har fritak fra vurdering i sidemål

Elever som har vedtak om fritak fra vurdering i sidemål, må delta i opplæringen for å ha rett til full støtte.

Elever som har fritak fra fag de tok da de gikk på ungdomsskolen (forsert løp)

Enkelte elever i videregående opplæring har fritak for fag, fordi de tok fag fra videregående opplæring da de gikk på ungdomsskolen. Disse elevene har rett til full støtte, og du skal derfor ikke melde inn redusert studiebelastning for disse.