Inntektsgrenser for sletting av renter

Sist oppdatert: 06.02.2018
Legg merke til at det i noen situasjoner er nok at søkerens egen inntekt er under en viss grense, mens det i andre situasjoner i tillegg kreves at familiens samlede inntekt er under en viss grense.

Her finner du inntektsgrenser for tidligere år.

Inntektsgrenser for sletting av renter for 2018

Årsak
Egen inntekt Familiens samlede inntekt
Fulltidsutdanning Ingen grense Ingen grense
Deltidsutdanning
Tillitsverv
EUs program Erasmus +
Sykdom
Arbeidsavklaringspenger
Registrert arbeidsledighet
Førstegangstjeneste / elev ved militær skole
Se tabell nedenfor Ingen grense
Omsorgsarbeid
Fødsel/adopsjon
Se tabell nedenfor Kr 537 038 + kr 29 117 for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.
Lav inntekt ved fulltidsarbeid
Soning 
I tillegg til inntektsgrenser i tabellen nedenfor, må bruttoinntekten i de aktuelle månedene ikke være over kr 15 929.
Kr 537 038 + kr 29 117 for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.

 

Person- og kapitalinntekt i 2018
(+ kr 14 547 per år for hvert barn til og med det året barnet fyller 16 år.)

Antall måneder med rett til rentefritak

328 071
1
322 653
2
317 235
3
311 816
4
306 398
5
300 978
295 562
7
290 143

284 724
9
279 306
10
273 887
11 
268 470
12
Antall måneder med rett til rentefritak    Person- og kapitalinntekt          
per år

1    271 722
2    267 235
3    262 748
4    258 259
5    253 772
6    249 284
7    244 796
8    240 309
9    235 821
10    231 333
11    226 845
12    222 358

Hva er person- og kapitalinntekt?

Person- og kapitalinntekten din er summen av alle inntektene dine før fradrag.

Kapitalinntekter er renter av bankinnskudd og utestående fordringer, aksjeutbytte, skattepliktig gevinst ved salg av aksjer og verdipapirfond, inntekt ved utleie, gevinst ved salg av bolig, tomt og annen fast eiendom, m.v. Opplistingen er ikke fullstendig. I kontrollen av inntekt og formue ser vi bort fra renteinntekter fra BSU.

Etterbetalt trygd eller pensjon?

Hvis du får etterbetalt trygd eller pensjon (for eksempel etterbetaling av arbeidsavklaringspenger), blir hele etterbetalingen registrert på skattefastsettingen (likningen) for det året du får utbetalingen. Lånekassen bruker inntektsopplysningene fra fastsettingen til å beregne om du har rett til sletting av renter, og store etterbetalinger kan føre til at du får avslag på søknaden din.

Lånekassen kan fordele slike etterbetalinger på de årene de gjelder, men du må sende inn oss et brev hvor du søker om det. Du må også legge ved kopi av fastsettingen og dokumentasjon fra Nav som viser hvilke deler av utbetalingen som er for tidligere år.

Vær oppmerksom på at om du har søkt om sletting av renter for foregående år, vil vi også vurdere de søknadene på nytt, siden inntekten din for de tidligere årene blir oppjustert. Hvis du mister retten til sletting av renter, vil det føre til at gjelden din øker.